2018 ПРСР - мярка 4.2, 4.1, 6.4, 8.6

 


Мярка 4.2, мярка 6.4 и мярка 8.6  на ПРСР - приоритети за прием 2017г. 

Програма за развитие на селските райони

 
Сибола е консултирала успешно над 500 проекта финансирани по европейски програми, като общият размер на инвестициите по европейските проекти, консултирани от Сибола е над 500 000 000 лева.

Над 2 милиона декара земеделска земя в България се обработват със земеделска техника, финансирана по европейски проекти, консултирани от Сибола.

Консултантска компания Сибола има дългосрочно партньорство с представители на водещи световни компании, производители на селскостопанска техника и оборудване като John Deere, CASE IH, CNH, GEA Westfalia, FENDT, INTRAMA, SICON, New Holland за да съдейства на земеделските производители и преработвателите на селскостопанска продукция да намерят оптималните за тях технологични решения.

 

Проекти по мярка 4.1, мярка 4.2 , мярка 6.4  и мярка 8.6 на ПРСР 2017 г.

 

 

МЯРКА 4.1 на ПРСР Инвестиции в земеделски стопанства

 

По мярка 4.1 земеделските производители имат възможност да закупуват земеделска техника за развиване на биологично земеделие,  създаване на трайни насаждения и напояване, и оборудване за животновъдството. По мярката се подкрепя и строителството и ремонт на сгради за съхранение на земеделска продукция и животновъдни обекти.

Интензитетът на безвъзмедната финансова помощ е 50 %, като максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020 е 1 000 000 евро, от които инвестициите в земеделска техника са 500 000 евро.
По подмярка 4.1 от мярка 4, земеделските стопани имат възможност да кандидатстват за

напоителни съоръжения – Важна информация!

Сибола успешно консултира десетки проекти за изграждане и оборудване на животновъдни ферми и за създаване на трайни насаждения. 


Мярка 4.2  на ПРСР - Инвестиции в преработка на селскостопански продукти

 

По мярка 4.2 Сибола  консултира изграждането и реконструкцията на десетки предприятия за месопреработка, млекопреработка, винопроизводство, преработката на плодове и зеленчуци, фуражопроизводство, мелничарство.


Сибола осигурява експертни решения за въвеждането на съвременни технологични решения, съгласно всички национални и европейски стандарти.

Предприятията от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопанска продукция разработват европроекти по

мярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти на ПРСР 2014-2020 г. 

Инвестициите по мярка 4.2 са насочени в процеси и технологии за производство на продукти, в изграждане, придобиване и модернизиране на сгради за производството и маркетинг, в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене, с цел запазване качеството на продукцията, както и за финансиране на специализирани транспортни средства за превоз на селскостопански продукти като суровина, както и на готовата продукция.

По мярка 4.2 - максималният размер на проектите съгласно Наредба 20  е 2 млн. евро.

 

 6.4 на ПРСР - проекти за услуги и неземеделски дейности 

 

В своята консултантска дейност по мярка 6.4 Сибола подпомага стартирането и разширяването на дейностите на редица микропредприятия в неземеделски дейности за производствени цели:

    - на храни извън преработка на земеделска продукция,
    - малки машиностроителни и ремонтни цехове и работилници,

В сферата на услугите подкрепа по мярката могат да получат инвестиции за :

   - лекарски и стоматологични кабинети,
   - уелнес и релакс центрове, спа центрове и басейни,
   - увеселителни заведения и ресторанти, къщи за гости и хотели за семеен туризъм.
   - софтуерни предприятия

Мярка 6.4 подкрепя инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности.

Бенефициентите могат да кандидатстват за 75% от общия бюджет допустими разходи. Максимален размер на субсидията е 200 000 евро. Възможно е получаването на авансови плащания преди изпълнението на проекта до 50% от одобрената по договор субсидия.


Бенефициентите по мярка 6.4 трябва да имат седалище, клон или адрес за физическите лица на територията на общини влючени в списъка на селските райони. При оценяването на проектите приоритет за подкрепа ще получат тези, които създават повече устойчиви работни места и добавена стойност  и се осъществяват в петте области на Северозападна България - Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен.
 

Мярка 8.6 от ПРСР Инвестиции в технологиите за лесовъдство и преработката на горски продукти

Мярка 8.6 има за цел подпомагане на горския сектор, които да развие допълнителни възможности за приходи от нови производства с повече добавена стойност, както и от увеличаване на производителността на труда.
Процедурата е насочена към общини и частни собственици , както и наематели и арендатори на горски територии, доставчици на услуги в горския сектор.
Мярка 8.6 ще подрепи инвестиции за добив и първична преработка на дървесина - строителство ,ремонти реконсрукции на сгради и машини и технологични линии за белене на кора, бичине, сушене, раздробяване, пресоване за производство на пелети и брикети за горене.
Ще бъдат финасирани и разходи за придобиване или разработване на софтуер, както и закупуване на ноу-хау, патенти и лицензи по производствената дейност.
Допустимите предварителни разходи по процедурата са за заплащане на архитектурни и проектантски разходи по строителството, технологични разработки и бизнес планове , държавни и общински такси и разрешителни.


 

При изпълнението на проекти мярка 4.2, мярка 6.4 и мярка 8.6 ще бъдат мониторирани обемите продажби и реализация на заложените в бизнес-плана показатели и цели, влючително създадените и запазени работни места на територията на селските райони.

За първи път подлежат на контрол постигнатите бизнес резултати от проектите по мярка 4.2, мярка 6.4 и мярка 8.6.


 

Печат Печат