2017 ПРСР - мярка 4.2, 4.1, 6.4, 8.6Мярка 4.1, мярка 4.2, мярка 6.4 и мярка 8.6 - 2017г. 
Програма за развитие на селските райони

 
Сибола е консултирала успешно над 500 инвестиционни проекта, от които над 450 с грантово финансиране по европейските фондове. Общият размер на инвестициите по европейските проекти, консултирани от Сибола, е вече над 500 000 000 лева.

Над 2 милиона декара земеделска земя в България се обработват с нова земеделска техника, финансирана по европроекти, консултирани от Сибола.

Консултантска компания Сибола има дългосрочно партньорство с представители на водещи световни компании, производители на селскостопанска техника и оборудване като John Deere, CASE IH, CNH, GEA Westfalia, FENDT, INTRAMA, SICON, New Holland за да съдейства на земеделските производители и преработвателите на селскостопанска продукция да намерят оптималните за тях решения.
 

Проекти по мярка 4.1, мярка 4.2 , мярка 6.4  и мярка 8.6 на ПРСР 2017 г.

 

 

МЯРКА 4.1 на ПРСР Инвестиции в земеделски стопанства

 

По мярка 4.1 земеделските производители имат възможност да закупуват земеделска техника, да развиват биологично земеделие, да създават трайни насаждения и напояване, както и да изграждат сгради за съхранение на земеделска продукция и да доставят оборудване за животновъдството.

Интензитетът на безвъзмедната финансова помощ е 50 %, като максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на ПРСР е 1 000 000 евро, от които инвестициите в земеделска техника са 500 000 евро.
По подмярка 4.1 от мярка 4, земеделските стопани имат възможност да кандидатстват за

напоителни съоръжения – Важна информация!

Сибола успешно е консултирала десетки проекти за изграждане и оборудване на животновъдни ферми и за създаване на трайни насаждения. 

Мярка 4.2  на ПРСР - Инвестиции в преработка на селскостопански продукти

 

По мярка 4.2 Сибола е консултирала изграждането и реконструкцията на десетки предприятия за месопреработка, млекопреработка, винопроизводство, преработката на плодове и зеленчуци, фуражопроизводство, мелничарство.


Сибола предлага на своите партньори експретни решения за въвеждането на нови технологии, отговарящи на всички санитарни и екологични изисквания.

Предприятията от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопанска продукция разработват европроекти по

 мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти на ПРСР 2014-2020 г.Мярка 4.2 на ПРСР

 

Инвестициите по мярка 4.2 са насочени в процеси и технологии за производство на продукти, в изграждане, придобиване и модернизиране на сгради за производството и маркетинг, в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене, с цел запазване качеството на продукцията, както и за финансиране на специализирани транспортни средства за превоз на суровини и готова продукция.

По мярка 4.2 - максималният размер на допустимите разходи е 2 000 000 евро.

 

 6.4 на ПРСР - проекти за услуги и неземеделски дейности 

 

В своята дейност Сибола е подпомагала стартирането и разширяването на дейностите на редица микропредприятия в следните неземеделски области: проекти за селски туризъм, обществени услуги, медицински услуги, производствени цехове, ресторантьорство, спа-туризъм, производство на пелети.

Мярка 6.4 подкрепя инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности.

Бенефициентите могат да кандидатстват за 75% от общите допустими разходи. Максимален размер на субсидията е 200 000 евро. Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.


Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски райони. Приоритетни за финансиране са проекти, които се изпълняват на територията на Северозападна България.


За директна връзка с експерт на Сибола:

Телефон: 02/ 971 29 22

e-mail: info@cibolabg.com

Лице за контакт: Ася Анастасова, Румяна Филипова


 

Печат Печат