Развитие на клъстери в България

Допустими дейности по процедурата "Развитие на клъстери в България"

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера (създаване и ресурсно обезпечаване на клъстера, повишаване капацитета на клъстера чрез участие в семинари, обмен на опит и др.) Безвъзмездната Финансова Помощ (БФП) е 90% за клъстери в начален етап на развитие.

Компонент 2: Дейности за коопериране, създаване на сътрудничества по цялата верига на стойността и за интернационализация и участие в европейски и международни форми на сътрудничество (подпомагане развитието на клъстера, привличането на нови членове, насърчаване на клъстерния маркетинг. Размерът на финансирането е 70% за развиващи се и развити клъстери.
 
Компонент 3: Дейности за развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау (ДМА – оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изграждане на изпитателни лаборатории и ДНА – специализирани програмни продукти, патенти, лицензии и др.) БФП по Компонент 3 е до 70%.


Тагове: ОПИК | процедура | клъстери | повишаване | капацитет | семинар | опит | БФП | развитие | подкрепа | дейности | маркетинг | инфраструктура | ноу-хау | оборудване | тренировъчни центрове | изпитателни лаборатории | специализирани програмни продукти | патенти | лицензии |

Печат Печат