Европроекти 2017

Европейски проекти с финансиране по европейски програми:


1. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020
 

2. Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК) 2014-2020  


3. ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020

4. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020

5. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020

6. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020

7. НОРВЕЖКА ПРОГРАМА, МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА


европроекти


ЕВРОПРОЕКТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ПО СЕКТОРИ:

 

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) 2017 г. 


По оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2017 г. (ОПИК 2014-2020) могат да се разработват европейски проекти в следните сектори: индустрия, ИКТ и информатика, мехатроника и чисти технологии, биотехнологии, индустрии за здравословен живот, креативни и рекреативни индустрии, ниско, средни и високотехнологични производства, НИРД сектори-клъстери, високи технологии, иновации, бизнес асоциации и НПО.
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2017 Г.


В Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2017), обект на реализация на европейски проекти са дейности от следните сектори: земеделие и ХВП, горска промишленост, преработвателна промишленост, селски туризъм, публичен сектор - общини, областни управи за  провеждане на публични дейности - инфраструктура (пътища, осветление, водни цикли), спортна и социална инфраструктура (стадиони, зали, детски площадки и др.), религиозни институции (църкви и др.)

 
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ПО БЕНЕФИЦИЕНТИ:


ОПИК 2017 - Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по Търговския закон, научни организации, браншови организации, клъстери, агенции държавни институции.

ПРСР 2017 - Земеделски производители, сдружения на земеделски производители, местни инициативни групи, общини, неправителствени организации.

ЕВРОПРОЕКТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ - СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Оценка за допустимост на проекта по европейска програма
 2. Анализ за съответствие с процедурата, за която се кандидатства
 3. Структуриране на инвестиционните намерения на компанията
 4. Подготовка на необходимите документи за изготвяне на проектното предложение
 5. Изготвяне на бизнес план
 6. Подготовка и окомплектоване на цялостното проектно предложение
 7. Подаване в съответния  финансиращ орган
 8. Оценка на проектното предложение
 9. Сключване но договор с управляващия орган на европейската програма
 10. Управление на проекта
 11. Подготовка на междинни и крайни финансови отчети

 
ЕВРОПРОЕКТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: 

 

Оперативна Програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 - ОПИК 2017


С реализацията на проекти по приоритетна ос Технологично развитие и иновации се очаква да се увеличи иновационната дейност на българските предприятия, както и да нарастне дела на предприятията, които самостоятелно се разработват, внедряват и разпространяват иновации.

Целта на приоритетна ос 2 Предприемачество и капацитет за растеж на МСП е да допринесе за постигане на устойчивост на фирмите и подобри условията им за растеж чрез финансови инструменти като  дялови инвестиции, дългови инструменти, а за стартиращите предприятия микрофинансиране и осигуряване на достъп до специализиран фонд за рисков капитал. 

Приоритетна ос 3 Енергийна ефективност на предприятията е със специфична цел  намаляване на енергийната интензивност на икономиката. Като резултат се очаква да се повиши на дела на МСП с внедрени мерки за ефективно използване на ресурсите за повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия и МСП и за икономиката като цяло. 

 

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ПРСР 2017 


В зависимост от програмата и процедурата, по която се кандидатства финансирането на проекта има различни възможности:

Подмярка 4.1 Инвестиции в селските стопанства е 50%. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е 1 500 000 евро, от които инвестициите в земеделска техника са 500 000 евро.
Инвестиции са насочени за закупуване на земеделска техника, сгради и оборудване за животновъдството, съхранение на земеделска продукция, биологично земеделие, създаване на трайни насаждения.
 

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

По мярка 4.2 се подкрепят инвестиции насочени за процеси и технологии за производство на продукти, в изграждане и модернизиране на сгради за производството и маркетинг, в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията, както и в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и готова продукция.

Допълнително оценяване има за проектите включващи иновации и мерки за енергийна ефеткивност в предприятията.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 2 000 000 евро.

Мярка 6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неземеделски дейности 

По мярка 6.4 финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи. Максимален размер на субсидията е 200 000 евро. Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски райони. Приоритетни за финансиране са проекти, които се изпълняват на територията на Северозападна България.
Печат Печат