Мярка 4.2

 
МЯРКА 4.2 за 2017  -  ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ


За това, с което Сибола може да съдейства при подготовката на проект по мярка 4.2, както и опита ни в подобряването на различни аспекти от дейността на преработвателните предприятия може да прочетете в края на тази страница.
 

Мярка 4.2 на ПРСР  предоставя подпомагане по избрани първични производствени сектори, свързани с преработката и маркетинга на селскостопански продукти, описани в Приложение 1 на Договора за функциониране на Европейския съюз:

 • Мляко и млечни продукти.
 • Месо и месни продукти.
 • Плодове и зеленчуци, включително гъби.
 • Пчелен мед.
 • Зърнени, мелничарски и нишестени продукти.
 • Растителни масла и животински мазнини.
 • Технически и медицински култури, билки.
 • Фураж за селскостопански животни.
 • Гроздова мъст, вино и оцет.

МЯРКА 4.2 ПОДКРЕПЯ ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С:  

 • Процеси и технологии за производство на продукти, включително свързани с къси вериги на доставка.
 • Изграждане и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството .
 • Нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга.
 • Съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията.
 • Специализирани транспортни средства за превоз на суровини и готова продукция, включително хладилни транспортни средства.
 • Повишаване на енергийната ефективност на производството. 

 МЯРКА 4.2 - БЕНЕФИЦИЕНТИ

 • Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Организации на производители.
 • Предприятия - Юридически лица, включително пазари на производители, регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
 • Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители трябва да бъде не по-малко от 8 000 евро.

 МЯРКА 4.2 - МАТЕРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ:​

 • Разходи за изграждане и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга.
 • Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес.
 • Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни за превоз на суровините и на готовата продукция използван и произвеждан от предприятието.

МЯРКА 4.2 - НЕМАТЕРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ:

 • Общи разходи свързани с предпроектни проучвания, такси  и консултантски услуги по проекта.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Закупуване на софтуер.
 • Разходи за въвеждане на  системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятия.

МЯРКА 4.2 - ПРИОРИТЕТИ

 • Проекти за преработка на селскостопански продукти от чувствителни сектори.
 • Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост.
 • Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, включително за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса.
 • Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти.
 • Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от преработвателната промишленост.
 • Проекти, осигуряващи устойчива заетост вкл. на територията на селските райони.
 • Проекти, изпълнявани в Северозападния район.
 • Проекти на земеделски производители, преработващи собствена продукция
 • Проекти на фирми с ескпортна насоченост

  МЯРКА 4.2 - ИНТЕНЗИТЕТ И РАЗМЕР НА ПОМОЩТА:

 • Финансовата помощ по мярка 4.2 е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за МСП и 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МС.
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на програмата е до 2 000 000 евро.

Сибола - консултантска фирма с опит в десетки успешни проекти по мярка 4.2 на ПРСР  
мярка 4.2 на ПРСР

Опитът на Сибола по мярка 4.2

По мярка 4.2 Сибола разработва цялостни решения за оптимизация :

Енергийна Ефективност 
Разработване и въвеждане на иновации
Управлението на информацията на предприятието
Стратегия за бизнес развитие
Изграждане и развитие на маркетинг


Виж повече
Печат Печат