Мярка 4.2

 
МЯРКА 4.2 на ПРСР прием 2017 – 2018 г. ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

 
За опита на Сибола в реалното повишаване на ефективността в преработвателните предприятия по мярка 4.2  може да прочетете в края на тази страница.
 

Натрупания в страната и извън нея опит – с идеи и добри практики
  – в единодействие с екипите на партньорите ни 
  – подобрява технологичните и финансови резултати на предприятията.

 

Мярка 4.2 на ПРСР  предоставя финансиране за инвестиции в производствени предприятия по преработката и маркетинга на селскостопански продукти, съгласно Приложение 1 на Договора за функциониране на Европейския съюз:
 • Мляко и млечни продукти - сирене, кашкавал, кисели и пресни млека, млечни напитки и др. 

 • Месо - кланици, транжорни, млени, пушени, суровосушени, консерви и други месни продукти 

 • Плодове и зеленчуци, включително култивирани и диворастящи гъби - замразени, консерви, сладка, конфитюри, пюрета, сокове, нектари и др.

 • Ядки - орехи, бадеми, лешници.

 • Пчелен мед и други пчелни продукти.

 • Зърнени - мелничарски , фуражни и други продукти.

 • Растителни масла ( с изключение на маргарин ).

 • Етерично-маслени и медицински култури, билки - сушене,смилане, различни видове екстракция на активни вещества, дестилерии за извличане на масла .

 • Вино и оцет от грозде и други плодове

МЯРКА 4.2 на ПРСР за 2017г. финансира проекти за:  

 • Технологични процеси свързани с преработката на селскостопански продукти.

 • Изграждане и обновяване на сгради и други елементи от инфраструктурата на предприятието.

 • Нови машини и технологично оборудване за повишаване на капацитета и подобряване на производствения процес.

 • Съхранение, пакетиране, охлаждане, замразяване и изсушаване за запазване качеството на продукцията.

 • Специализирани  - включително хладилни транспортни средства за превоз на земеделски продукти и готова продукция.

 • Повишаване на енергийната ефективност на производството. 

 МЯРКА 4.2 - БЕНЕФИЦИЕНТИ

 • Земеделски производители и Организации на производители.

 • Предприятия - Юридически лица

МЯРКА 4.2 - НЕМАТЕРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ:

 • Разходи за архитектурно и строително проектиране, технологични проекти, бизнес планове, и други предпроектни проучвания, държавни и общински такси  и др.консултантски услуги.

 • Разходи за придобиване на патентни права,  по регистрирането на запазени търговски марки, ноу-хау, технологично знание, необходими за изпълнение на проекта и функционирането на предприятието.

 • Закупуване на производствен софтуер,  ERP системи за управленски софтуер, въвеждане на цялостни IT решения 

 • Разходи за въвеждане на  системи за качество ISO 9001, ISO 50001 и др.

МЯРКА 4.2 - ПРИОРИТЕТИ СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ПРИЕМ 2017 - 2018 г. : 

 • За преработка на селскостопански продукти от чувствителни сектори.

 • За технологични решения спестяващи енергия и въвеждането на иновации при преработката на селскостопанска продукция.

 • За преработка на сертифицирани биологични земеделски продукти.

 • За подобрено взаимодействие и коопериране  между земеделските производители и предприятията от хранително - вкусовия сектор.

 • За сигуряване на устойчива заетост и нови работни места включително на територията на селските райони.

 • За осъществяване на проекти на територията на Северозападния район - областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч.

 • Проекти на земеделски производители, преработващи собствена земеделска продукция.

 • Проекти на бенефициенти с ескпортна насоченост през последните 3 години.

  МЯРКА 4.2 - ИНТЕНЗИТЕТ И РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ:

 • Финансовата помощ по мярка 4.2 е в размер на 50% от бюджета на допустимите разходи за микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за МСП и 40% от размера на допустимите за субсидиране разходи за големи предприятия съгласно Закона за МСП.

 • Максималният размер на допустимите разходи за всеки преработвател ползващ подкрепа по мярка 4.2 за према за 2018 г е 2 000 000 евро.

 ДФЗ старира приема на документи през януари 2018 година - НОВО !


 
мярка 4.2, ПРСР

Опитът на Сибола по мярка 4.2

По мярка 4.2  Сибола разработва цялостни решения за оптимизация :

Енергийна Ефективност 
Разработване и въвеждане на иновации
Управлението на информацията на предприятието
Стратегия за бизнес развитие
Изграждане и развитие на маркетинг

 


Виж повече
Печат Печат