Мярка 6.4

Мярка 6.4 - Критерии:

Критерии за оценка на проектите по мярка 6.4 - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности в селските райони 

1. Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелената икономика“
2. Проекти, включващи иновации
3. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм – (подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване)
 

Основа на критериите по мярка 6.4 от ПРСР

 

Основани са на анализа и на практиката от прилагане на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и осигуряват съответствие и допълняемост с други стратегически документи, на първо място Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия:


1. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват
Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване
2. Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“
3. Проекти на тютюнопроизводители
4. Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника, автомобили и други превозни средства, метални изделия, печатарска промишленост, информационни технологии)
5. Подпомагането ще се фокусира върху райони с най-висока безработица (Северозападен и Северен централен район)

Северозападен район включва: област Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч 
Северен централен район включва: област Велико Търново, Габрово, Русе, Разград


Тагове: мярка 6.4 | подмярка 6.4 | селски туризъм | селски райони | ПРСР 2017 | семеен хотел | къща за гости | мярка 6.4 2017 | мярка 6.4 ПРСР | спа - център |

Печат Печат