Мярка 6.4

Мярка 6.4 - допустими разходи и условия:

Финансовата помощ по мярка 6.4 за материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включва:


а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки

ПО МЯРКА 6.4 ПРОЕКТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Инвестицията да се осъществява в селски район
2. Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда
3. Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи
4. Стопанството на кандидати, които са земеделски производители, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро
5. Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия
6. При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20% 


Тагове: мярка 6.4 | подмярка 6.4 | селски район | неземеделски дейности | материални и нематериални инвестиции | къща за гости | аква парк |

Печат Печат