Новини

Мярка 6.4 стартира през 2018г

11/10/2017
мярка 6.4 ПРСР

Мярка 6.4 стартира прием през пролетта на 2018 година с нова наредба, заедно с мярка 16.1 на ПРСР  - ВАЖНА НОВИНА !


Старта на приема по мярка 6.4 на ПРСР е планиран за второто тримесечие на 2018 г. според документа на Министертвото на земеделието, храните и горите.
ДФЗ ще приема заявленията за подпомагане по Мярка 6.4 - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от април до юни 2018 г.

Мярка 6.4 ще стартира прием с наредба с напълно променени приоритети

 
За март - май 2018 г. е планирана мярка 7.6 на ПРСР „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културно -историческото и природното наследство на селата“, където ще могат да кандидатстват местни поделения на вероизповеданията с грант от 75-100% за строително - реставрационни работи, ремонти или реконструкция на храмовете.
 
За началото на 2018 г. е предвиден и прием по мярка 16.1 на ПРСР „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, предоставяща възможност за финансиране на разходи за предварителни проучвания , анализи за производствен потенциал и технология на производство на иновативен продукт, както и реално производство и промотиране на пазара. Кандидати за подкрепа по мярка 16.1 следва да бъдат оперативни групи, учредени като дружества по смисъла на чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);

Основни членове на оперативната група ще бъдат: научни институти и опитни станции, висши училища, НПО, земеделски стопани, МСП в областта на преработката на храни и консултантска организация.
Оперативните групи трябва да се съставени от минимум двама участващи, от които един задължително трябва да бъде земеделски стопанин.

Процедурата предоставя до 100% грант  за разходите за проучвания, разходите за промоции и за текущи разходи и до  70% за инвестиционни разходи по разработвания проект.

Сибола – организационна подкрепа на проектите по мярка 16.1 и мярка 6.4 на ПРСР.


Тагове: мярка 6.4 - новини | мярка 6.4 - наредба | мярка 6.4 - прием | мярка 6.4 на ПРСР | мярка 6.4 - стартиране | мярка 6.4 - министерство на земеделието | мярка 7.6 | мярка 16.1 | неземеделски дейности |

Печат Печат