Мярка 6.4

Мярка 6.4 - Инвестиционна подкрепа за незeмеделски дейности - прием Декември 2017г.

 


Сибола предлага цялостна организация на подготовката на проекти по мярка 6.4.

Сибола съдейства за структуриране на ефективни решения за висока оценка на проектите по мярка 6.4.

 

По мярка 6.4 Сибола предлага цялостна организация и проектиране по изграждането на :

 

            автосервиз,   автомивка          

 
           аква - парк, басейн,  спа - център, уелнес център, спортен център, водни атракции

          
           бетонов възел, производство на бетонови изделия


           пералня, химическо чистене, гладене

 

Консултантските услуги на Сибола по мярка 6.4 включват :

 

  • Създаване, оценка и развитие на планове и стратегии за развитие.

 

  • Подобряване на рентабилността и пазарната реализация.

 

  • Сравнителен анализ на възможните технологични и бизнес решения.

МЯРКА 6.4 на ПРСР подкрепя:

08/08/2017

МЯРКА 6.4  на ПРСР подкрепя инвестиции в неземеделски дейности в селските райони:

 
  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги)
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали)
  • Развитие на услуги във всички сектори (примери : грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.) 
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности 


Виж повече

Мярка 6.4 - Бенефициенти:

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
 

Бенефициентите по мярка 6.4 - със седалище или клон на територията на селски район


Виж повече

Мярка 6.4 - Интензитет и размер на помощта :

Финансовата помощ по мярка 6.4  не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“. Максимален размер на субсидията е 200 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Опитът на Сибола по мярка 6.4

мярка 6.4

В своя 18 годишен опит Сибола консултира успешно десетки проекти за неземеделски дейности и за създаване и развитие на микропредприятия в селските райони.

 


Виж повече
Печат Печат