Мярка 6.4

Мярка 6.4  на ПРСР - нова наредба по прием април 2018г. - Важно !

Сибола - структуриране на ефективни решения за висока оценка на проектите по мярка 6.4

 

По новата наредба за мярка 6.4 Сибола организира проектиране и изграждане на :

 • автосервиз,   автомивка
 • аква - парк, басейн,  спа - център, уелнес център, спортен център, водни атракции
 • бетонов възел, производство на бетонови изделия
 • пералня, химическо чистене, гладене
Консултантските услуги на Сибола по мярка 6.4 включват :
 • Създаване, оценка и развитие на планове и стратегии за развитие.
 • Подобряване на рентабилността и пазарната реализация.
 • Сравнителен анализ на възможните технологични и бизнес решения.

Нови приоритети за оценка на проектите в новата наредба за приема по мярка 6.4 за 2018 


 
Контрол върху постигнатите реални резултати от продажби и запазени работни места, което поставя изисквания за реален, разработен в дълбочина и перспектива бизнес-план.
 
Опитът на Сибола в десетки реално осъществени и работещи успешно проекти ни позволява да бъдем полезни и резултатни за партньорите ни по мярка 6.4 с познаването на реалните фактори за устойчива работа в секторите и направленията на работа, които познаваме в дълбочина.

Отговорността ни на управленски консултанти ни задължава да съдействаме на нашите партньори за реализирането на максимално ефективни технологични решения и бизнес концепции, на базата на добри практики и доказани модели за работа.

 

МЯРКА 6.4 на ПРСР подкрепя:

08/08/2017

МЯРКА 6.4  на ПРСР  неземеделски дейности в селските райони по приоритети:

 
 • Развитие на туризъм - изграждане и реконструкции на сгради в туризма и развитие на туристически услуги.
 • Развитие на услуги в различни направления като:
             ​-  детски градини, старчески домове, хосписи,
             -  лекарски и зъболекарски кабинети, 
             -  спортни  и фитнес центрове за възстановяване и рехабилитация,
             -  спа центрове и басейни,
             -  аутсорсинг и други операторски услуги, дейности в IT сектора и др. 
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници до размера на собствените потребности.

 • Развитие на занаятчийството  и други неземеделски дейности. 

 • Производство или продажба на продукти, изключени от списъка по Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз.


Виж повече

Мярка 6.4 - Бенефициенти:

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като ЕТ или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица

Бенефициентите по мярка 6.4 - със седалище или клон на територията на селски район


Виж повече

​Идеи за проекти по мярка 6.4 :

1. Проекти за производствени дейности
2. Проекти, създаващи работни места

Идеи за проекти по мярка 6.4 съгласно приоритетите за прием 2018

Цялостни решения от Сибола по Мярка 6.4


Виж повече

Мярка 6.4 - Интензитет и размер на помощта :

Финансовата помощ по мярка 6.4  не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“. Максимален размер на субсидията е 200 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

Aвансовите плащания са до 50% от одобрената субсидия по проекта.

Мярка 6.4 - къщи за гости

мярка 6.4

В своя 18 годишен опит Сибола консултира успешно десетки проекти за къщи за гости, семейни хотели и др. туристически дейности в селските райони.

 


Виж повече
Печат Печат