Мярка 8.6

Мярка 8.6 2017

25/08/2017

Мярка 8.6 Инвестиции в технологиите за лесовъдство и преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти


Очакван прием по мярка 8.6: Октомври – Ноември 2017 г.


По мярка 8.6 Сибола предлага на своите партньори цялостен подход за решаване всички технологични и организационни въпроси свързани с изграждането на производствени линии за производството на пелети и други горски продукти с решения от реалната практика.

Мярка 8.6 - Бенефициенти   

• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
• Общини, собственици на горски територии;
• Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
• Микро, малки и средни предприятия;
• Горски стопани, доставчици на услуги.

Мярка 8.6 - Допустими разходи 

• За инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти
• За инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите:

Мярка 8.6 - Условия за допустимост 

• Закупуването на оборудване за сеч е допустимо само при предвидено устойчиво ползване на дървесина позволява подходящото му ефикасно използване;
• Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
• Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;
• Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
• Общините и  сдруженията им трябва да притежават минимум 10 ха гори;
• За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и средни предприятия.

Мярка 8.6 - Интензитет и размер на помощта 

Проекти от селските райони на България - подпомагане 50% от общите допустими разходи
Проекти за  всички останали райони  -  40%.

Максимум на общите допустими разходи по мярка 8.6  -  500 000 евро на кандидат.

Бюджет на  мярка  8.6 - 18 000 000 евро.


 


Тагове: мярка 8.6 | производство на пелети | горски продукти | мярка 8.6 2017 | мярка 8.6 ПРСР | подмярка 8.6 |

Печат Печат