Насърчаване на предприемачеството

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ОПИК 2018 г

Процедура за насърчаване на предприемачеството в области свързани с европейски и регионални предизвикателства – януари 2018г - ВАЖНО!

 

Стартиращата процедура за насърчаване на предприемачеството по ОПИК за 2018 г. цели подкрепа на дейности за разработване на нови продукти и услуги в направления свързани с европейски и регионални предизвикателства.
По този начин се цели създаването на нови възможности за развитие на новосъздадени през последните две години предприятия в направленията и областите включени в националните приоритети за развитие.
Специално внимание съгласно критериите получават предприятията ръководени от жени, от млади хора под 29 години, както и от такива над 50 годишна възраст.
По-висока оценка ще получат съгласно критериите и предприятията от Северозападна България от областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч.

Създаване и развитие на нови предприятия работещи в области съвпадащи с приоритетите на Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия - НСНМСП.

 

ПРОЦЕДУРА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – ФИНАНСОВА РАМКА

 

Общ размер на бюджета :  67 227 768 лв. / 34 000 000 евро

Интензитет на съфинансирането: 90% - по de minimis

Размер на проекта :

Минимален 50 000 лв.
Максимален 391 хил. лв. 

 

Допустими кандидати по процедура Насърчаване на предприемачеството

 

 • МСП - микро, малки и средни предприятия, с регистрация преди датата на обявяване на процедурата и след 31.12.2015 г. 
 • Независими предприятия съгласно Закона за МСП (да не е предприятие партньор съгласно чл. 4, ал. 3 и да не е свързано предприятие съгласно чл. 4, ал. 5 от закона).
 • Над 50% от предприятието трябва да се притежават от едно физическо лице. Този предприемач не трябва да има участие в управлението или да притежава собственост в друго юридическо лице или ЕТ.
 • Допустими кандидати са и микропредприятия със седалище на територията на селските райони в страната.
ВРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ: до една година и половина

Европейска програма за насърчаване на предприемачеството в области свързани с европейски и регионални предизвикателства

Приоритетни сектори

06/10/2017

Приоритетни сектори в процедура – Насърчаване на предпримачеството на ОПИК 2018:

 • проекти инициирани от жени предприемачи;
 • проекти на хора до 29 г.  и на хора над 50 г. ;
 • досегашният браншови опит  на предприемача и членовете на екипа в областта на предприемаческата разработка е общо над 60 месеца;
 • предприемачът и членовете на екипа на предприятието имат завършено образование със степен „магистър“ по разработваното по проекта работно направление;
 • предприятието кандидат е регистрирано в Северозападен регион за планиране и  разходите по проекта се осъществяват единствено в Северозападния регион;
 • в резултат от изпълнението на проекта ще се осигури трайна заетост на 3 или повече лица;
 • с изпълненото си проектната разработка ще постигне екологичен ефект чрез:
 • намаляване на негативните въздействия върху природата;
 • повишаване на устойчивостта към негативните влияния върху околната среда;
 • постигане на по-голяма ефективност и отговорност при използване на природните ресурси.
 • осигуряване на възможности за социална интеграция;
 • генериране на допълнителна социална добавена стойност;
 • намаляване на социални разходи.
 • кандидате е „социално предприятие“ и ангажира преди входиране на проектното предложение или възнамерява да наеме - по време на изпълнение на проекта, хора с трайни увреждания - документирана степен на трайно намалена работоспособност с установени вид и степен на увреждане над 50/100, като се задължава да запази тази заетост на трудов договор за 4 или повече часа дневно за  поне половин година от времето на осъществяването на проектната инициатива.

Европейска програма за насърчаване на предприемачеството в области свързани с европейски и регионални предизвикателства

Печат Печат