Новини

Нова наредба по мярка 4.2 на ПРСР

18/08/2017
мярка 4.2

Нова наредба по мярка 4.2 на ПРСР за приема през 2017г.


На 17.08.2017г. Министерството на земеделието и храните, публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Основните промени в наредбата за мярка 4.2 са:


    -  Предвижда се мярка 4.2 да бъде управлявана чрез ИСУН 2020, като в системата ще бъдат отразени процесите, използвани за управление на средствата по оперативните програми. Достъп до информацията в ИСУН на широката общественост ще спомогне за подобряване на публичността и прозрачността на ПРСР и ще предостави възможност за по-широк обществен мониторинг на Програмата;

   -  Намаляване на максималната стойност на общите допустими разходи за един кандидат и един проект по мярка 4.2 за целия период на прилагане до левовата равностойност на 2 млн. евро;

По мярка 4.2 се въвеждат два нови приоритета, даващи предимство на:

           - кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност;
           - проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност;

Осигурена публичност по мярка 4.2

С цел осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност по мярка 4.2 се добавя условие най-малко веднъж на шест месеца РА да публикува за одобрените кандидати и проекти и място на изпълнение на проекта и наименование на доставчиците/изпълнителите по проектите.

Въвежда се възможност за провеждане на въвеждащо обучение за бенефициентите, след подписване на договор с финансиращата институция.


Тагове: мярка 4.2 | ИСУН 2020 | Наредба - ПРСР | изменения - 4.2 | приоритети 4.2 | мярка 4.2 - 2017 | мярка 4.2 - ПРСР | наредба - 4.2 |

Печат Печат