Новини

Нова наредба по мярка 4.2 на ПРСР

18/08/2017
мярка 4.2 ПРСР 2017

 Мярка 4.2 на ПРСР – промени в Наредба 20 за приема през ноември 2017г. - АКТУАЛНО !


На 17.08.2017г. Министерството на земеделието и храните, публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Основните промени в наредбата за мярка 4.2 са:


    -  Предвижда се мярка 4.2 да бъде управлявана за първи път чрез ИСУН 2020, като в системата ще бъдат отразявани етапите в управление на средствата по проектите. Достъп до информацията в ИСУН на широката общественост ще спомогне за подобряване на публичността и прозрачността на ПРСР и ще предостави възможност за по-широк обществен мониторинг на Програмата;

   -  Намаляване на максималния размер на общите допустими разходи за един кандидат  по мярка 4.2 за целия период на прилагане до левовата равностойност на 2 милиона евро;

При приема за 2017г. на мярка 4.2 се въвеждат два нови приоритета:

           - кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от поне 3 години и не са получавали финансова помощ за инвестиционни проекти по програмите на ПРСР.

           - проекти в подкрепа на кооперирането на земеделските производители и преработвателните предприятия за увеличено присъствие на нови пазари за произвежданата от тях продукция, както и разширяване на експорта;

 По мярка 4.2 на ПРСР ДФЗ осигурява публичност 

С цел осигуряване на гарантирана публичност и прозрачност за коректното изпълнение на проектите по мярка 4.2 на ПРСР - най-малко веднъж на шест месеца Разплащателна Агенция ще публикува за одобрените кандидати и проекти - място на изпълнение на проекта заедно с изчерпателно описание на  доставчиците и изпълнителите по проектите.

Новата Наредба 20 предвижда обучение за бенефициентите, след разписване на договор с ДФЗ, като финансираща институция по мярка 4.2 на ПРСР.


Тагове: мярка 4.2 - наредба 20 | мярка 4.2 - приоритети | мярка 4.2 - прием - 2017 | мярка 4.2 - ПРСР - 2017 | мярка 4.2 - ДФЗ |

Печат Печат