Новини

Повишаване на енергийната ефективност за големи предприятия и общини

От 2017г. предприятията повишават енергийната си ефективност с Led Mercury

16/09/2016

Инициативата за енергийна ефективност 2017 Сибола стартира съвместно с General Electric Lighting.

Легендарната компания разкрива подходите на дружеството за гарантиране на качество на продуктите си в осветлението.


 


Виж повече
Повишаване на енергийна ефективност за МСП и големи предприятия

Когенерацията - приоритет в програмите за енергийна ефективност за 2017 г.

14/09/2016

Когенерацията представлява едновременно производство на електроенергия и топлина, най-често чрез изгаряне на газ във високоефективни специализирани двигатели с вътрешно горене, с коефициент на полезно действие над 80%.

Топлинната енергия, която отделя когенераторът,с контролирана температура под формата на гореща вода, пара или за охлаждане, може да бъде използвана за технологичните нужди на предприятието.
 


Виж повече
Подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016 - напояване.

Фермерите с напоителни съоръжения по подмярка 4.1 на ПРСР 2016-Важно!

14/09/2016

Земеделските производители ще получат финансиране за съоръжения за напояване по мярката, ако проектите им са в съответствие с Плановете за управление на речни басейни.

Друго условие е кандидатът да има осигурен достъп до услуги за напояване и в проекта да са предвидени уреди за измерване на потреблението на вода.

Сибола има готовност да консултира земеделските производители при организацията на целия процес на проектиране и съгласуване на инвестицията в напоителни съоръжения с администрацията, като бюджетира цялата структура на проекта в съответствие с изискванията за възвращаемост.
 


Виж повече
мярка 4.2

В Търново и Сливен консултантите на Сибола се срещат с фермери по мярка 4.1 и мярка 4.2

07/09/2016

В Търново и Сливен консултантите на Сибола се срещат с фермери по мярка 4.1 и  мярка 4.2


За земеделските производители от Северна централна България срещите ще се проведат в:

гр. Велико Търново на 8 септември 2016 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 17:30 ч. в Хотел Панорама, ул. "Стефан Стамболов" 63

За земеделските производители от Югоизточна България срещите ще се проведат в:

гр. Сливен на 9 септември 2016 г. (петък) от 13:30 ч. до 17:30 ч. в Хотелски Комплекс Национал Палас, ул. „Великокняжевска“ 31


Виж повече
Подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016

Проект на наредба с измененията по подмярка 4.1 от Мярка 4 на ПРСР 2016

25/08/2016

Публикуван бе проект на наредба с измененията и допълненията по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Мярка 4 на ПРСР 2016, във връзка с началото на приема на проекти през месец октомври 2016г. 


Виж повече
подмярка 4.1, ПРСР 2016

От октомври 2016 г. стартира подмярка 4.1 от Мярка 4 на ПРСР 2016-Важно!

04/08/2016

От средата на месец октомври 2016 г. стартира приемът на проекти  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Мярка 4 на ПРСР 2014-2020 г. - Важна информация

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ се предвижда да се намали от 70 на 60% от стойността на проекта. Очаква  се,  да се понижи тавана на финансовата помощ,  за един проект на бенефициент за целия период на програмата, от 1.5 млн. евро до 1 млн. евро.  
 


Виж повече
„Енергийна ефективност за МСП“ на ОПИК за 2016 г.

Сибола за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия и МСП

18/07/2016

Енергийните одитори, мениджърите и ръководителите на производства ще получат достъп до добри практики и най-нови технологични решения за повишаване на енергийната ефективност на МСП и големите предприятия, от световните лидери в областта на енергетиката, електрообзавеждането и технологиите за автоматизация General Electric и АBB, както и българските инженерингови компании Artec Robótics и Chime.


Виж повече
Печат Печат