Новини

Процедура Разработване

Пилотна инициатива за ефективно използване на ресурсите

10/01/2017

Повишаване на ефективноста на използването на енергията и ресурсите в предприятие за целулоза във Финландия през 2017 Два пъти повече електричество от колкото потребява ще генерира най-енергийно ефективното голямо предприятие в света, което ще работи изцяло без изкопаеми горива. То ще произвежда 1,8 TWh електроенергия годишно, което представлява 2,5% от електроенергията, произвеждано във Финландия днес.

Стартира процедура - Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите 


Виж повече
повишават енергийната ефективност в новия автомобилен завод

АBB повиши енергийната ефективност в предприятие на Renault-Nissan и Daimler с 20%

08/12/2016

Технологичните решения на АBB повишават енергийната ефективност в новия автомобилен завод на „Renault-Nissan” и „Daimler” в Агуаскалиентес, Мексико с 20%.

Цялата електрическа система на завода е базирана на поледните продукти АBB за ниско напрежение, контролери за защита и управление на електродвигатели, електрически табла и автоматизирани осветителни системи. Комбинирания прекъсвач и енергиен мениджър,предвиден в проекта , повишава енергийната ефективност с до 20 %.


Виж повече
подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР

Прием по подмярка 4.1 на ПРСР за 2016г. бе обявен със заповед на МЗХ

04/10/2016

Приемът на проекти по подмярка 4.1 от мярка 4 „Инвестиции в земеделски стопанства” на ПРСР ще продължи 6 седмици-от 26 октомври до 7 декември 2016 г., съгласно публикуваната заповед на министъра на земеделието и храните. 

Общия определен бюджет по подмярката е 240 мил.евро.


Виж повече
подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016

Подмярка 4.1 на ПРСР 2016 стартира на 26 октомври с целия остатъчен бюджет

03/10/2016

Приема на проекти по подмярка 4.1 от мярка 4 „Инвестиции в земеделски стопанства” на ПРСР ще продължи 6 седмици-до 7 декември 2016 г.

Приоритетни по подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016 са инвестициите в секторите-животновъдство, плодове и зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури.


Виж повече
подмярка 4.1, ПРСР 2016

Днес ДВ обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР 2016

30/09/2016

Днес е обнародвана в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
С публикуване на Наредбата за изменение и допълнение на подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР вече са ясни условията за кандидатстване и критериите за оценка на проектите по предстоящия прием на проекти по подмярката.


Виж повече
Повишаване на енергийната ефективност за големи предприятия и общини

От 2017г. предприятията повишават енергийната си ефективност с Led Mercury

16/09/2016

Инициативата за енергийна ефективност 2017 Сибола стартира съвместно с General Electric Lighting.

Легендарната компания разкрива подходите на дружеството за гарантиране на качество на продуктите си в осветлението.


 


Виж повече
Повишаване на енергийна ефективност за МСП и големи предприятия

Когенерацията - приоритет в програмите за енергийна ефективност за 2017 г.

14/09/2016

Когенерацията представлява едновременно производство на електроенергия и топлина, най-често чрез изгаряне на газ във високоефективни специализирани двигатели с вътрешно горене, с коефициент на полезно действие над 80%.

Топлинната енергия, която отделя когенераторът,с контролирана температура под формата на гореща вода, пара или за охлаждане, може да бъде използвана за технологичните нужди на предприятието.
 


Виж повече
Подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016 - напояване.

Фермерите с напоителни съоръжения по подмярка 4.1 на ПРСР 2016-Важно!

14/09/2016

Земеделските производители ще получат финансиране за съоръжения за напояване по мярката, ако проектите им са в съответствие с Плановете за управление на речни басейни.

Друго условие е кандидатът да има осигурен достъп до услуги за напояване и в проекта да са предвидени уреди за измерване на потреблението на вода.

Сибола има готовност да консултира земеделските производители при организацията на целия процес на проектиране и съгласуване на инвестицията в напоителни съоръжения с администрацията, като бюджетира цялата структура на проекта в съответствие с изискванията за възвращаемост.
 


Виж повече
Печат Печат