Новини

HL-TopМix, ПРСР, подмярка 4.1

HL-TopMix с иновации във фуража от Германия по мярка 4.2

18/03/2016

HL-TopMix, Сливен мярка 4.2 на ПРСР, преработката и маркетинга на селскостопанска продукция.

HL-TopMix, Сливен  внедрява иновации от Германия в производството на фуражи.
Компанията разширява продуктовата си гама с нови специализирани храни и добавки  разработeни в развойните центрове на HL Hamburger Leistungsfutter. Във сливенския завод успешно бяха внедрени иновативните продукти с протектиран протеин Wisan®,  използвани  с нарастващ успех в Германия през последните години.
 


Виж повече
Енергийна ефективност в МСП

176 млн. лв. за повишаване на енергийна ефективност за МСП

17/03/2016

В енергийна ефективност за МСП по ОПИК 2014-2020 г. ще бъдат разпределени 176 млн. лв. Средствата ще се ползват за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, подобряващи енергийната ефективност  като приоритетни са предприятия от енергоемките отрасли – добивна, преработваща промишленост и строителство. Ще се покриват също разходи за дълготрайни нематериални активи, включително и разработване на софтуер, както и строително-монтажни работи, които са необходими за изпълнение на мерките по проекта.


Виж повече
проекти енергийна ефективност

Проекти за енергийна ефективност за МСП 2016 г. в ОПИК 2014 – 2020г.

14/02/2016

По инвестиционен приоритет ресурсна ефективност се включват  дейности за подкрепа на пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятия и групи предприятия.


Виж повече
проекти - иновации

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

12/02/2016

Общата цел на процедурата Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт, стока или услуга, или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.


Виж повече
енергийна ефективност за МСП 2016

"Енергийна ефективност за МСП" 2016 на ОПИК 2014-2020

11/02/2016

Енергийна ефективност за МСП 2016 г. на ОПИК 2014-2020г. има за цел да предостави фокусирана подкрепа за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на енергийната интензивност на българската икономиката.

 


Виж повече
ПРСР 2014-2020

Културното и природно наследство на селата ще се подпомага по подмярка 7.6

25/01/2016

От 9 май до 3 юни ще се приемат проекти по  подмярката за храмовете - 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ на ПРСР. 


Виж повече
Сибола и БТПП

Сибола и БТПП партньори за разработването и внедряването на иновации

13/08/2015

Сибола и БТПП партньори за разработването и внедряването на продуктови и производствени иновации.

Сибола ООД и Enterprise Europe Network при Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сключиха споразумение за съвместно участие в проекти, обмен на експертиза, информация и добри практики за разработването на иновации по Хоризонт 2020.


Виж повече
Печат Печат