Новини

Обявата за старт на мярка 4.2 е готова

28/09/2017
Мярка 4.2 - 2017

Обява за мярка 4.2  за 2017 - 2018г. - Инвестиции в преработка на селскостопански продукти бе публикувана в проект от МЗХГ 


Бюджета на финансовата помощ за приетите проектни предложения по предстоящата процедура за мярка 4.2 е в размер на левовата равностойност на 100 000 000 евро.

ДФЗ стартира прием по мярка 4.2 на ПРСР с нова Наредба 20 през декември 2017 
 

Новата процедура по мярка 4.2 цели повишаване конкурентоспособността на реалните предприятия преработващи селскостопански продукти,както и на земеделските проезводители преработващи собствена земеделска продукция.

За първи път бенефициентите по мярка 4.2 ще носят отговорност за изпълнение на икономическите показателите заложени в бизнес-плана, в натурални измерители по производство и реализиран обем продажби – като при неизпълнение на съществена част от поетите ангажименти ще бъдат налагани санкции.

Също за първи път подаването на проектни предложение по мярка 4.2 до ДФЗ ще се извършва изцяло по електронен път чрез уеб  базиран формуляр за кандидатстване и подаване не придружителни документи чрез Информационна система за наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg. При електронното подаване на проектните предложения ще се използва КЕП (Квалифициран електронен подпис).

С цел постигане на максимална коректност се предоставя възможност кандидатстващите  да задават допълнителни въпроси и искания на разяснения - до 3 седмици преди крайната дата за приемане на проектните предложения по мярка 4.2 на ПРСР .


Тагове: мярка 4.2- наредба | мярка 4.2- 2017 | мярка 4.2 - мзхг | мярка 4.2 - ДФЗ | Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти |

Печат Печат