2017 ОП Иновации и конкурентоспособност (ОПИК 2014 - 2020)

ПРИОРИТЕТ 2 на ОПИК: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

ПРИОРИТЕТ 2 на ОПИК: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Група от операции 1: Проекти за МСП за технологично развитие и модернизация

1.1 Схема за безвъзмездна помощ за технологична модернизация в предприятията – модернизация на технологичното оборудване, свързано с разширяване дейността на предприятието и повишаване на конкурентоспособността му;

1.2 Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на нови технологии и продукти в предприятията – подкрепа за продуктова или процесова иновация и произтичаща от това модернизация и обновление на технологично оборудване и др;

1.3 Схема за безвъзмездна помощ за покриване на международно признати стандарти за МСП – въвеждане на системи за управление (включително такива, основани на ИТ), системи за управление на качеството и др.

Група от операции 2: Създаване на консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса – комплексен проект за НПО, предоставящи информационно-консултантски услуги на МСП


2.1 Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за предприятията – акредитиране на тези организации, разработване на общ стандарт за вида и качеството на предоставяните услуги, предоставяне на инвестиционна подкрепа за развитие на дейността им, и покриване на оперативните им разходи по предоставянето на услуги към МСП;

2.2 Създаване на регионални бизнес инкубатори към мрежата на организациите в подкрепа на бизнеса, насочени към подкрепа на стартиращи фирми и за предоставяне на комплексна подкрепа за предприятията от региона;

Група от операции 3: Подкрепа за МСП за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници, чрез консултации, инвестиции и обучения


3.1 Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията;

3.2 Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на възобновяеми енергийни източници за нуждите на предприятието;

Група от операции 4: Подкрепа за бизнес коопериране

Схема за безвъзмездна помощ за подпомагане на бизнес кооперирането и свързването в клъстери. Финансират се консултации, инвестиции и обучения за мрежи и клъстери от МСП.


Тагове: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП | Иновации и конкурентоспособност | ПРИОРИТЕТ 2 на ОПИК | енергоспестяващи технологии | ОПИК |

Печат Печат