ПРСР - мярка 4.2, мярка 8.6

Мярка 4.2 и мярка 8.6 на ПРСР за 2017г.


Мярка 4.2 и мярка 8.6 на Програма за развитие на селските райони (ПРСР)  подкрепят инвестиции в преработката и маркетинга на селскостопански продукти и производства свързани с преработка на горски продукти .

Сибола е консултира успешно над 500 инвестиционни проекта по европейските програми.

Общият размер на инвестициите по европейските проекти, консултирани от Сибола, е над 500 000 000 лева.

 

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 


Преработката и маркетинга на селскостопанска продукция, на месо, мляко, плодове и зеленчуци, ядки, са подкрепени по мярката.

 

Допустими разходи по мярка 4.2 на ПРСР 2017:

  • Технологични линии
  • Машини и оборудване
  • Строителство на производствени и складови помещения
  • Пречиствателни станции
 

Допустими материални инвестиции по мярка 4.2:​

  • за изграждане и реконструкция на сгради необходими за производството. 
  • закупуване и инсталиране на нови машини за производството.
  • закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни за превоз на суровините и на готовата продукция.
  • за изграждане и модернизиране на лаборатории.

В преработката на селскостопански продукти по мярка 4.2 Сибола консултира изграждането и модернизацията на десетки предприятия за месопреработка, млекопреработка, винопроизводство, плодове и зеленчуци, фуражи.

 

 

Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти


По мярка 8.6 на ПРСР „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ бенефициентите могат да кандидатстват за 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Република България и 40% за всички останали.

Максимумът на общите допустими разходи по мярка 8.6 за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 5 000 евро на проект.

Бюджетът по мярка 8.6 е в размер на левовата равностойност на 18 000 000 евро.


Кандидати по мярка 8.6 могат да бъдат: Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии, Общини, собственици на горски територии,
Сдружения на частни собственици на горски територии или общини, МСП, горски стопани, доставчици на услуги.
 

Сибола - цялостни решения по мярка 8.6 за производство на пелети и други горски продукти 

Съвместно с партньорите си Сибола предоставя комплексни решения за изграждането на работещи инсталации за производство на пелети -  проектиране и инженеринг , доставки на машини и линии, проекти до ключ.
Потреблението на пелети в ЕС бележи траен растеж, което е основа за очакване за устойчиво развитие на производството им в България, като страна с добре развит горски сектор.
Печат Печат