Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Процедура „Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории”

 

Очакван индикативен прием на проекти: септември 2017 г. – ноември 2017 г.

 

Цел на процедурата:

 

Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи.
 

Общ бюджет на процедурата: 5 000 000 евро

 

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 - 1 250 000 лв. 

 

Интензитет на помощта: 25-60 %

 

Допустими кандидати:

 

Съществуващи  средни и големи предприятия.
 

Допустими дейности:

 

Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории.
 

Допустими разходи:

 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
Разходи за СМР

Печат Печат