Изпрати запитване

Актуално

31.08.2023

Бюджетът за проекти по мярка 4.2 от ПРСР е увеличен с 51 млн.лв.

мярка 4.2 от ПРСР

Допълнително финансиране за мярка 4.2 ПРСР


В рамките на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.), бюджетът е увеличен с допълнителни 51 млн. лева. Решението е взето със заповед от заместник-министъра на земеделието и храните, Таня Георгиева, която одобри промените в Насоките за кандидатстване по европейската програма за преработватели на земеделска продукция.

С увеличението общият финансов ресурс по процедурата достига до 477,2 млн. лева.

Този ход дава възможност за сключване на договори с всички кандидати, чиито проектни предложения отговарят на установените критерии за допустимост при кандидатстване и финансиране. Процедурата предвижда подкрепа за модернизация на техника и оборудване, както и строителство за увеличаване на производителноста, енергийната ефективност и дигитализацията в предприятията за преработка на земеделска продукция.

Отваряне на Възможности за финансиране по земеделски програми 
Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. активира опцията Държавен фонд „Земеделие“ да изпрати покани до кандидатите, включени в резервния списък. Тези са предприятия, които са преминали успешно през всички етапи на оценка и следва да представят необходимите документи за сключване на договор.

Постигане на Целите на Програмата до 2025 г.
Сключените допълнителни договори и тяхното успешно изпълнение до 2025 г. ще имат значителен принос за постигане на целите на Програма за развитие на селските райони и в частност на подмярка 4.2.

Фонд земеделие програми за кандидатстване

вижте още:

Прием на проекти за Мярка 4.2 Инвестиции за преработка на селскостопански продукти


Запитване към Сибола

Изпрати