Изпрати запитване

Актуално

10.01.2024

За какво ще се приемат проекти по ПКИП през 2024? (СРОКОВЕ и БЮДЖЕТИ)

проекти за иновации и конкурентоспособност  ПКИП

Европейски проекти за финансиране на иновации и конкурентоспособност ПКИП


Министерството на иновациите и растежа обяви официално индикативния график за приема на проектни предложения по ключовата Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията за 2024 година (ПКИП). Тази инициатива е насочена към стимулиране на иновативната активност и укрепване на конкурентоспособността на българския бизнес в европейски мащаб.

Програмата се фокусира върху подкрепата на проекти, които целят внедряването на новаторски технологии, разработването на устойчиви и енергийно ефективни решения, както и насърчаването на изследователската и развойна дейност в ключови сектори на икономиката.

За периода на програмата за 2024 година са предвидени значителни финансови ресурси от Европейския съюз, като приоритет ще имат проекти, допринасящи за цифровата трансформация, зелената икономика и социалната интеграция. Стимулирането на сътрудничеството между бизнеса и научните институти също ще бъде ключов аспект на програмата.

Предстоящ прием на проекти по ПКИП през 2024:

Процедура "Защита на права по индустриална собственост в предприятията"
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за заявяване и защита на права върху индустриална собственост за изобретения, полезни модели, марки и промишлени дизайни.
  • Бюджет: 23.99 млн.лв.
  • БенефициентиМикро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация, които са търговци по  смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • Максимална степен на субсидирането: 100%.
  • Начало на прием на проекти: Април 2024; край на прием на проекти: Май 2024.

Процедура "Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията"
Повишаване нивото на дигитализация на МСП. Насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0;  Въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0;  Осигуряване на киберсигурност и поверителност на данните;  Повишаване на дигиталните умения на персонала. 
  • Бюджет: 101.7 млн.лв.
  • Бенефициенти: Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по  смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • Допустими разходи: Разходи за дълготрайни материални активи (ДМА) и/или дълготрайни нематериални активи (ДНА)  Разходи за услуги.
  • Максимална степен на субсидирането: 50%
  • Начало на прием на проекти: Ноември 2024 ; край на приема на проекти: Февруари 2025.

Кандидатстване за безвъзмездно финансиране по европейски програми

За повече информация се обръщайте към консултантите на Сибола:
Е-mail: info@cibolabg.com
Телефон за контакт:
0897 97 14 91

* на снимката:
производствен процес в предприятието Sensata, индустриална зона - Пловдив.


Запитване към Сибола

Изпрати