Изпрати запитване

Непроизводствени инвестиции в земеделските стопанства

Непроизводствени инвестиции в земеделските стопанства
Непроизводствени инвестиции в земеделските стопанства
 1. Бюджет по процедурата: 5 000 000  евро 
 2. Допустими кандидати
Подпомагат се земеделски производители, които отговарят на следните изисквания:
 • Физически лица;
 • юридически лица, регистрирани по ТЗ или ЗК, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия;
 • да имат икономически размер на стопанствата от земеделска дейност над 8 000 евро
 
 1. Размер на помощта
Финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро.
 •  Максималният размер на допустимите разходи за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 100 000 евро.
 
 1. Допустими дейности
Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, свързани със следните примерни дейности:
 • Създаване на живи плетове или редици от дървета;
 • Изграждане на дървени или каменни огради за предпазване от диви животни;
 •  Общи разходи, в т.ч. разходи за инженери и консултанти, както преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.
 
 1. Допустими разходи
 • Насаждения, които едновременно да изпълняват противоветрови, водоустойчиви и антиерозионни функции, съгласно списък;
 • Инвестиции във възстановяване и подобряване на екосистемни услуги, свързани с водата, почвата и биоразнообразието
 
 1. Приоритети и критерии за оценка
 • дейности извършвани на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000;
 •  бенефициенти, които участват в съответен ангажимент за управление на климата в агроекологията, вид на природните ценности (застрашени видове и природни местообитания).


Запитване към Сибола

Изпрати