Изпрати запитване

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите - ОПИК 2017

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите - Цел на процедурата :

Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи
 

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 71 млн. евро

 

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 200 000 лв.

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

Микро предприятия: 750 000 лева
Малки предприятия: 1 000 000 лева
Средни предприятия: 1 500 000 лева

 
  Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия
Средства  7 326 266 евро 14 652 532 евро 14 652 532 евро

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:


Елемент А “Внедряване” (задължителен) – до 70%;
Елемент Б “Консултантски услуги” (незадължителен) – 50%;
Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен) – 70%;  


ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:


- Допустими по настоящата процедура са само партньори, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
- Допустими по настоящата процедура са само партньори, които са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и -Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
- Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост” или раздели 37 „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ и 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ от сектор Е „Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
- Икономическата дейност, за която кандидатстват партньорите е осъществявана през 2016 г  и същата е с дял 25 % или повече от общата икономическа дейност на партньора.Едно проектно предложение може да включва само един партньор. Не повече от 30% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора.   
 
 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:


 
Елемент А - допустими както за кандидата, така и за партньора.
 
Разходи за ДМА;
Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи ДНА. 
 
Елемент Б
 
Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А. 

Елемент В - допустими както за кандидата, така и за партньора като партньорите могат да заявяват разходи само по т. 1 и т. 5.
 
- Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
- Консултантски услуги за изготвяне на технологичен одит на проекта;
- Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта;
- Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта;
- Разходи за визуализация на проекта;
- Разходи за одит на;
- Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория. 


МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПРОЕКТА: 20 месеца

 

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ за Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите :


Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 


Запитване към Сибола

Изпрати