Изпрати запитване

Актуално

19.10.2023

По-малка административна тежест за проектите по мярка 4.2

мярка 4.2 на ПРСР наредба

Нова наредба за мярка 4.2 на ПРСР


Министерството на земеделието и храните извърши редуциране и актуализация на изискваните документи за плащане от бенефициентите със сключени договори по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР - Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Измененията на Насоките за кандидатстване са приложими по процедурите - BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро и BG06RDNP001-4.015 от подмярката.

Промените извършени от МЗХ, като управляващ орган имат за цел да се намали административната тежест и да се улесни процесът по подготовката на искания за плащане и оптимизиране на сроковете за изплащане на помощта на бенефициентите.

От тази възможност ще могат да се възползват всички бенефициенти, на които предстои подаване на междинни и окончателни искания за плащане по изпълнени проекти по двете процедури. В Държавен фонд „Земеделие“ е създадена необходимата организация за тяхната приоритетна обработка в кратки срокове.

Припомняме, че по подмярка 4.1 също бе намалена административната тежест с актуализация на част от изискуемите документи, които изпълнителите на проекти прилагат при подаване на исканията за плащане.

Европейски програми за безвъзмездно финансиране на преработката на селскостопански продуктиЗапитване към Сибола

Изпрати