Изпрати запитване

Актуално

04.04.2024

По процедурата за иновации в предприятията е допустимo разходите за заплати да са до 100%

 иновации в предприятията
Във връзка с приема на проекти до 15.05.2024 г. по процедура BG16RFPR001-1.001-  „Разработване на иновации в предприятията“ по ПКИП 2021-2027, и във връзка с постъпили запитвания, уточняваме, че  по процедурата не е заложено процентно ограничение по отношение на разходите за възнаграждения, като е допустимо те да представляват и 100 % от общата стойност на проекта. 

Важно е обаче да се отбележи, че по процедурата не е допустимо да се залагат разходи за възнаграждения на персонал за срока на изпълнение на проекта, в случай че разработването на иновацията е изцяло възложена на външен изпълнител.

Допустимо е обаче подкрепяната по проекта иновация да бъде разработена частично от кандидата/партньора и чрез използване на външни услуги, необходими за отделни етапи/елементи от процеса по разработването. 

Припоняме още веднъж, че срокът за прием на проекти по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията е удължен  до 16:30 часа на 15.05.2024 г.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027).

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 127 млн. лв. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %. Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация, а кандидатстването на големи предприятия е допустимо единствено в партньорство с МСП.

За експертна консултация за кандидатстване по процедурата с въпроси към екипът на СИБОЛА може да се обърнете тук:

info@cibolabg.com
0897 97 14 91

 


Запитване към Сибола

Изпрати