Изпрати запитване

Европрограми

Програма за развитие на селските региони (ПРСР 2021-2027)

Програма за развитие на селските региони
Програмата за развитие на селските региони (ПРСР) в България е инструмент, финансиран от Европейския съюз, целящ подобряване на качеството на живот в селските райони на страната и стимулиране на икономическия растеж в тези региони. Тя е част от Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) и предоставя средства на държавите-членки, за да подпомогнат селските области в своите страни.

Основните цели на ПРСР в България са:
Подобряване на конкурентоспособността на селското стопанство и горското стопанство: Целта тук е да се помогне на българските земеделски и горски стопанства да станат по-ефективни, иновативни и устойчиви на измененията на пазара.

Устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата
Това включва мерки за подпомагане на земеделските стопани да работят по-екологосъобразно, да опазват биологичното разнообразие и да се борят с климатичните промени.

Постигане на териториално равновесие в икономическото развитие на селските райони: Тук акцентът е на подпомагане на селските общности да развиват своята инфраструктура, да създават работни места и да подобряват своите услуги.

Основните акценти на програмата включват:
  • Финансиране на нови технологии и практики в земеделието.
  • Обучение и подпомагане на земеделските стопани.
  • Инвестиции в инфраструктурата на селските райони.
  • Подпомагане на малките и средните предприятия в селските райони.
  • Стимулиране на туризма и културното наследство на селските райони.
  • Опазване на околната среда и природните ресурси.

ПРСР играе ключова роля за икономическото и социално развитие на селските райони в България, като предоставя финансови средства и насоки за постигане на устойчив растеж и благоденствие в тези региони.


Запитване към Сибола

Изпрати