Изпрати запитване

Първична преработка на дървесина

Проекти за Първична преработка на дървесина
Проекти за Първична преработка на дървесина

Бюджет по процедурата: 10 000 000 евро 


Допустими кандидати:

Подпомагат се предприятия, които:
 • са микро, малки и средни предприятия;
 • да преработват не повече от 10 000 куб. м обла дървесина годишно;
 • да представят бизнес план за доказване на икономическа жизнеспособност;
 • да представят проведена процедура по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и има влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от ЗООС и/или ЗБР или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни намерения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73/2007 г.), с които/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, план, програма, проект.

Размер на помощта

Финансовата помощ е в размер на 65 % от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи;

• Минималният размер на допустимите разходи е 10 000 евро.
• Финансовата помощ за един бенефициент не може да надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години - годината на сключване
на договора и две предходни години.

Допустими дейности

Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в подобряване първичната преработка
на дървесин.

Допустими разходи
Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, на стойност до 10 % от допустимите разходи, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение.

Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната, както следва:
 • бичене на обла дървесина;
 • сушене и импрегниране на дървен материал;
 • фасониране на дървен материал;
 • производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески,
 • дървесни пелети, бриклети и брикети от необработени дървени материали,
 • вършина и други дървесни отпадъци;
 • производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
 • производство на дърва за горене: рязане, цепене, складиране, сушене и
 • пакетиране.


Запитване към Сибола

Изпрати