Изпрати запитване

Стартова помощ за млади земеделски стопани

СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Бюджет по процедурата: 158 716 488  евро 

Подпомагат се земеделски производители, които отговарят на следните изисквания:
-
 • възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на искането за подпомагане;
 • да са еднолични собственици на земеделското стопанство (ЕТ или ЕООД);
 • да имат професионални умения и познания за извършване на селскостопански и свързани със селското стопанство дейности;
 • земеделското стопанство трябва да е създадено преди не повече от 24 месеца преди подаване на проектното предложение;
 • икономически размер на стопанствата в границите от над 8 000 до 20 000 евро спо, вкл.
 • да имат разработен бизнес планът е с период за изпълнение до 36 месеца;


Размер на помощта:

Подкрепата е в размер на 30 000 евро за едно земеделско стопанство;
 • подкрепата се отпуска под формата на безвъзмездна финансова помощ и се изплаща на два етапа:
 • 15 000 евро: след одобрение на проектното предложение;
 • 15 000 евро: след установяване на правилното изпълнение на бизнес плана.

Допустими дейности:

Производството на селскостопански продукти включени в приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз или памук.


Допустими разходи:
 • Инвестиции в размер на минимум 5 250 евро в:
  • машини, или съоръжения, или оборудване;
  • извършване на строително монтажни работи;
  • закупуване на земеделска земя свързана с дейността на земеделското;
 • Други инвестиции и оборотни разходи – за закупуване на семена, торове, препарати, животни, пчелни семейства, работни заплати, услуги и др.


Приоритети и критерии за оценка:
 • Земеделското стопанство развива дейност в приоритетен сектор;
 • Осъществява биологично производство;
 • Създава на нови работни места;
 • Инвестира в активи, водещи до цифровизация, опазване на околната среда или справяне с климатичните промени;
 • Стопанството се намира в областта по постоянният адрес на физическото лице кандидат или собственика на предприятието кандидат;
 • Кандидата има завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;


Запитване към Сибола

Изпрати