Мярка 6.4

Мярка 6.4 - приоритети

Приоритети за оценка на проектите по мярка 6.4 - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности в селските райони до 2017 г.

 

1. Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелената икономика“
2. Проекти, включващи иновации
3. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм – (подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване)

 

Приоритети на наредбата по мярка 6.4 от ПРСР при приема за 2018, съгласно решенията на КН при Министерство на земеделието

Комитета по наблюдение на ПРСР при Министертво на земеделието, храните и горите определя приоритетите в наредбата за мярка 6.4 за приема през 2018. Основани са на анализа и на практиката от прилагане на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и осигуряват съответствие и допълняемост с други стратегически документи, на първо място Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия:


1. Проекти на бенефициенти разполагащи с опит и образование в сектора на инвестицията, развивали дейност поне 3 години преди датата на подаване на документи по процедурата
2. Проекти запазващи и създаващи нови работни места
3. Кандидати одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“
4. Проекти на тютюнопроизводители
5. Проекти от направленията, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютърна техника, интернет доставки, оптика и микроелектроника, автомобилен сектор и производство на други превозни средства, металообработване, печатарска индустрия, IT сектора)
6. Подкрепата ще се концентрира върху областите от регионите с най-проблемна заетост (Северозападен и Северен централен район)

Северозападен район за планиране включва областите: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч 
Северен централен район за планиране включва областите:  Велико Търново, Габрово, Русе, Разград


Тагове: мярка 6.4 - наредба | подмярка 6.4 | мярка 6.4 - приоритети | мярка 6.4 - критерии | мярка 6.4 - министерство на земеделието | мярка 6.4 - интернет доставки |

Печат Печат