Новини

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

12/02/2016
проекти - иновации

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия


Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия е предоставя подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт, стока или услуга, или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

- Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 10 000 000 евро (19 558 300 лева).
 
- Максималният размер 200 000 евро (391 166 лева).
 
- Максимален процент на публичното съфинансиране е до 90%.
 

Допустими разходи за разработване на иновации от стартиращи предприятия:


- Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта – до 60% от общо допустимите разходи по проекта.

- Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден като размерът на брутното трудово възнаграждение за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2600 лв.).

- Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта – до 100 000 лева;

- Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

- Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии-допустими само в случай че създаването и тестването се извършва от кандидата.

- Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.


Разходи за външни услуги при разработване на иновации от стартиращи предприятия:


- Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес.

Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн).

- Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.

- Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес.

- Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес.

-Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес.

- Наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес.

- Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

- Разходи за визуализация – до 2000 лева.


Максимален срок за изпълнение на проекта е 24 месеца

 

ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ НА СИБОЛА:

ТЕЛЕФОН:
02/ 971 29 22

E-MAIL: INFO@CIBOLABG.COM

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АСЯ АНАСТАСОВА, РУМЯНА ФИЛИПОВА


Тагове: Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия | иновации - европроекти | разработване на иновации | иновации - европейски програми | консултантски фирми европейски проекти |

Печат Печат