Изпрати запитване

Актуално

11.02.2016

"Енергийна ефективност за МСП" 2016 на ОПИК 2014-2020

"Енергийна ефективност за МСП" 2016 на ОПИК 2014-2020

Сибола консултира повече от 110 европроекта за повишаване на енергийната ефективност с доказана възвращаемост.


Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на енергийната интензивност на икономиката.
 

 Общ бюджет на процедурата:   176 млн. лв.
 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:
 50 000 лв.
 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  1 500 000 лв.


Интензитет на помощта по "Енергийна ефективност за МСП" 2016 г.


Елемент „Инвестиции“

По Елемент „Инвестиции“ кандидатите по процедурата могат да избират приложимия режим интензитет на помощта („регионална помощ“, „de minimis” или „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“) в зависимост от стойността на разходите по проекта, нуждите си и спецификата на предложения проект.
 

Интензитет на помощта при избран режим „регионална помощ“:

 Категория на  предприятието  кандидат  Максимален интензитет  на помощта за дейности
 извън ЮЗР 
 
 Максимален интензитет на  помощта  за  дейности в  ЮЗР
 (София град, София област,  Благоевград, Перник, Кюстендил)
 Микро и малки  предприятия  70%  45 %
 Средни  предприятия  60%  35 %Интензитет на помощта при избран режим „de minimis”:

 За всички категории предприятия на  територията на цялата страна   до 70 % от общите допустими разходи по  елемента.
 Общият размер на помощта „de minimis”  до 200 000 евро (391 166 лева) за период  от три бюджетни години.


 

Интензитет на помощта при режим „инвестиционни помощи за 
повишаване на енергийната ефективност“: 

 Категория на предприятието кандидат  Максимален интензитет на помощта
 (на територията на цялата страна)

 
 Микро и малки предприятия  65%
 Средни предприятия  55%

 


Елемент „Услуги“ – подпомага се под режим „de minimis”, с интензитет на помощта до 90% от общите допустими разходи по елемента.


Допустими кандидати по "Енергийна ефективност за МСП" 2016 г.:

 • да са микро, малки или средни предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
 • да развиват своята основна дейност в следните сектори: сектор B „Добивна промишленост”, сектор C „Преработваща промишленост”, сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”, сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и сектор F „Строителство“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008)Допустими проекти: Проектите трябва да се основават на препоръките от извършен опростен енергиен одит, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти.

 

Допустими разходи:


Елемент А „Инвестиции“

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване (в това число специализирани транспортни средства[1]), представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
 • Разходи за СМР: на производствени сгради и/или на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност. 

Елемент Б „Услуги“
 • Разходи за извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) – до 20 000 лв;
 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. стандартите БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001;
 • Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта
 • Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А;
 • Разходи за одит на проекта–до 5 000 лв (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро).
 • Разходи за визуализация – до 3 000 лв.

ВАЖНО! Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 30% от общо допустимите разходи по проекта.


Максимална продължителност на проекта: 18 месеца.


 

ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ НА СИБОЛА:

ТЕЛЕФОН:
02/ 971 29 22

E-MAIL: INFO@CIBOLABG.COM

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АСЯ АНАСТАСОВА, РУМЯНА ФИЛИПОВАЗапитване към Сибола

Изпрати