​Консултантска фирма - европейски програми

Консултантска фирма за европейски програми

 

 

Консултантска фирма по европейски програми в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе за подобряване на производствен капацитет на МСП


Разработваме проекти за развитие на производствен и управленски капацитет като приоритетни направления за повишаване на ефективността в предприятия, публични институции и местна власт.

Сибола предлага ефективно консултиране с максимален резултат, като работи с водещите български експерти за технологично, инженерингово и екологично обезпечаване на проектите.

Постоянните ни контакти с мрежа от експерти в Европа осигуряват на клиентите ни допълнителна експертиза при подобряване на работните и производствените процеси.

Сибола –  консултантска фирма за европейски програми и проекти 

  • Индустрия                                      - ОПИК ОП Иновации и конкурентоспособност
  • Информационни технологии         - ОПИК ОП Иновации и конкурентоспособност
  • Хранително-вкусова промишленост            -  мярка 4.2 на ПРСР
  • Земеделие и агробизнес                          - мярка 4.1 и 4.2 на ПРСР
  • Производство , услуги, селски туризъм       - мярка 6.4 на ПРСР

Сибола е консултантската фирма на много от най-успешните европейски проекти в 

Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Велико Търново, Добрич, Шумен, София, Сливен 


Създадохме дългогодишни сътрудничества с водещи български и чуждестранни инвеститори в страната и изградихме доверие у партньорите си с уменията и опита на екипа, експертност и лоялност.

 

Консултантска фирма - партньор в европейските програми и проекти


Индивидуалният подход към всеки партньор, проект и казус е важен за нас като средство за постигане на максимална ефективност и резултат.

Разбираме стратегически важните интереси на партньорите ни и се стремим с нашите консултантски услуги да добавим максимална стойност за бизнеса и местните общности.

 

За европейските програми и проекти в София, Пловдив, Русе, Бургас, Варна, Добрич, Велико Търново и Плевен, Сибола организира срещи с бизнеса в партньорство с ОББ и СИБАНК


Като член на БАУКО - Българската Асоциация на Управленските Консултантски Организации, Сибола работи активно за разработването на обществени стратегии за насърчаване на предприемачеството в областта на европейското финансиране за програмния период 2014-2020 г. по програми  ОПИК - Иновации и конкурентоспособност, ПРСР - Програма за развитие на селските райони, Региони в растеж.
 
Печат Печат