Изпрати запитване

Актуално

17.03.2016

176 млн. лв. за повишаване на енергийна ефективност за МСП

176 млн. лв. за повишаване на енергийна ефективност за МСП


За повишаване на енергийната ефективност за МСП 2016 г. по ОПИК 2014-2020 г. ще бъдат разпределени 176 млн. лв. 


Средствата ще се ползват за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, за повишаване на енергийната ефективност в предприятия като приоритетни са от енергоемките отрасли – добивна, преработваща промишленост и строителство. Ще се покриват също разходи за дълготрайни нематериални активи, включително и разработване на софтуер, както и строително-монтажни работи, които са необходими за изпълнение на мерките по проекта.

За инвестиционната част на проектите си компаниите могат да избират между три режима на финансиране - регионална инвестиционна помощ, de minimis и инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

Кандидатите трябва да бъдат микро, малки а също така и средни предприятия, които имат три приключени финансови години.

При режим регионална инвестиционна помощ се покриват между 35 и 70% от разходите по проектите в зависимост от размера на предприятията и от района, в който ще се осъществяват проекта. Така по-голяма субсидия могат да получат микро- и малките фирми, както и тези извън Югозападния район. При режим de minimis максималният интензитет на финансиране е 70%. При третия режим микро- и малките фирми могат да получат до 65% от стойността на проекта си, а средните – 55%. Максималната стойност на един е 1 500 000 лв.,а срока за изпълнение е 18 месеца. 

Едно от задължителните условия по процедурата  е изготвянето на енергиен одит, който трябва да е направен по образец от регистриран одитор, а обследването трябва да се основава на енергийното потребление на предприятието за предходните три години.

Условие за допустимост на кандидат е, че енергийният одит трябва да мине през оценка от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), която да издаде становище за съответствие.  
54 млн. евро се  са предвидени за финансиране по процедурата за микро и малки фирми, а за средните компании 36 млн. евро.

Пример за добра практика за повишаване на енергийната ефективност е проекта на „Салвамед” АД - инвестиционна подкрепа  в технологична модернизация,  по  ОП Развитие на Конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.

Проектът на „Салвамед” АД, реализиран от Сибола  модернизира машинния парк с иновативни енергоспестяващи технологии, които гарантират намаляване  себестойността на продукцията при подобрено качество.

 
ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ НА СИБОЛА:

ТЕЛЕФОН:
02/ 971 29 22

E-MAIL: INFO@CIBOLABG.COM

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АСЯ АНАСТАСОВА, РУМЯНА ФИЛИПОВА


Запитване към Сибола

Изпрати