2018 ПРСР - мярка 4.2, 4.1, 6.4, 8.6

 

Мярка 6.4, мярка 4.2 и мярка 8.6 на ПРСР - прием 2018 г. 

Програма за развитие на селските райони

 
Сибола е консултирала успешно над 500 проекта финансирани по европейски програми, като общият размер на инвестициите по европейските проекти, консултирани от Сибола е над 500 000 000 лева.

Екипът на Сибола има опит в успешното управление на десетки европейски проекти в системата на ИСУН в текущия програмния период 2014-2020.

Над 2 милиона декара земеделска земя в България се обработват със земеделска техника, финансирана по европейски проекти, консултирани от Сибола.

Консултантска компания Сибола има дългосрочно партньорство с представители на водещи световни компании, производители на селскостопанска техника и оборудване като John Deere, CASE IH, CNH, GEA Westfalia, FENDT, INTRAMA, SICON, New Holland за да съдейства на земеделските производители и преработвателите на селскостопанска продукция да намерят оптималните за тях технологични решения.

Мярка 6.4, мярка 4.2, мярка 8.6 и мярка 4.1 на ПРСР отваряне на прием 2018 г.

 

 

МЯРКА 4.1 на ПРСР  финансиране на земеделски стопанства

 

По мярка 4.1 земеделските производители имат възможност да закупуват земеделска техника за развиване на биологично земеделие, създаване на трайни насаждения и напояване, и оборудване за животновъдството. По мярката се подкрепя и строителството и ремонт на сгради за съхранение на земеделска продукция и животновъдни обекти.

Интензитетът на безвъзмедната финансова помощ е 50 %, като максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020 е 1 000 000 евро, от които инвестициите в земеделска техника са 500 000 евро.
По подмярка 4.1 от мярка 4, земеделските стопани имат възможност да кандидатстват за напоителни съоръжения – Важна информация!

Сибола успешно консултира десетки проекти за изграждане и оборудване на животновъдни ферми и за създаване на трайни насаждения. 


Мярка 4.2 на ПРСР - финансиране преработка на селскостопански продукти

 

По мярка 4.2 на ПРСР Сибола консултира финансирането на изграждането и реконструкцията на десетки предприятия за месопреработка, млекопреработка, винопроизводство, преработката на плодове и зеленчуци, фуражопроизводство, дестилерии за етерични масла, мелничарство.
 

Дестилериите за етерични масла по мярка 4.2 са новия тренд в агробизнеса


Сибола осигурява експертни решения за въвеждането на съвременни технологични решения, съгласно всички национални и европейски стандарти.

Предприятията от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопанска продукция разработват европроекти по мярка 4.2 на ПРСР - финансиране на преработка и маркетинг на селскостопански продукти  

Инвестициите по мярка 4.2 са насочени в процеси и технологии за производство на продукти, в изграждане, придобиване и модернизиране на сгради за производството и маркетинг, в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене, с цел запазване качеството на продукцията, както и за финансиране на специализирани транспортни средства за превоз на селскостопански продукти като суровина, както и на готовата продукция.

По мярка 4.2 съгласно Наредба 20 финансирането на проектите е до 2 млн. евро.

 

Мярка 6.4 - къщи за гости, автосервизи, медицински центрове, детски градини, старчески домове и хосписи в ПРСР за 2018 г.

 

Мярка 6.4 на ПРСР подкрепя инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности в селските райони за производство, туризъм, услуги и занаяти.

В своята консултантска дейност по мярка 6.4 Сибола подпомага стартирането и разширяването на дейностите на редица микропредприятия в неземеделски дейности за производствени цели:

    - на храни извън преработка на земеделска продукция,
    - бетонови възли и бетонови изделия, малки машиностроителни и ремонтни цехове и работилници,

В сферата на услугите подкрепа по мярката могат да получат инвестиции за :

   - лекарски и стоматологични кабинети,
   - уелнес и релакс центрове, спа центрове и басейни,
   - увеселителни заведения и ресторанти, къщи за гости и хотели за семеен туризъм.
   - софтуерни предприятия

Мярка 6.4 стартира прием през 2018 по наредба с нови изисквания и приоритети

 

Бенефициентите по мярка 6.4 на ПРСР могат да кандидатстват за финансирана на 50 % от общия бюджет допустими разходи. Максимален размер на субсидията е 200 000 евро. Възможно е получаването на авансови плащания преди изпълнението на проекта до 50% от одобрената по договор субсидия.


Бенефициентите по мярка 6.4 трябва да имат седалище, клон или адрес за физическите лица на територията на общини влючени в списъка на селските райони. При оценяването на проектите приоритет за подкрепа ще получат тези, които създават повече устойчиви работни места с добавена стойност и се осъществяват в петте области на Северозападна България - Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен.

 

Мярка 8.6 от ПРСР Инвестиции в технологиите за лесовъдство и преработката на горски продукти


Мярка 8.6 има за цел подпомагане на горския сектор, които да развие допълнителни възможности за приходи от нови производства с повече добавена стойност, както и от увеличаване на производителността на труда.
Процедурата е насочена към общини и частни собственици, както и наематели и арендатори на горски територии, доставчици на услуги в горския сектор.
Мярка 8.6 ще подрепи инвестиции за добив и първична преработка на дървесина - строителство ,ремонти реконсрукции на сгради и машини и технологични линии за белене на кора, бичине, сушене, раздробяване, пресоване за производство на пелети и брикети за горене.
Ще бъдат финасирани и разходи за придобиване или разработване на софтуер, както и закупуване на ноу-хау, патенти и лицензи по производствената дейност.
Допустимите предварителни разходи по процедурата са за заплащане на архитектурни и проектантски разходи по строителството, технологични разработки и бизнес планове , държавни и общински такси и разрешителни.

 

Наредбите за мярка 4.2, мярка 6.4 и мярка 8.6 на ПРСР за 2018 г. с изисквания за постигане на заложените в документите при кандидатстване показатели.

Отваряне на прием 2018 г. за проекти по мярка 6.4 на ПРСР.


 

Печат Печат