2018 ОП Иновации и конкурентоспособност (ОПИК 2014 - 2020)

Подобряване на производствения капацитет по ОП Иновации и конкурентоспособност 


ОП Иновации и конкурентоспособност – ОПИК цели подобряване на производствения капацитет на българския бизнес с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.


Европейска програма Иновации и конкурентоспособност - цели

Повишаване на динамиката и конкурентоспособността на българската икономика и насърчаване на предприемачеството чрез увеличаванена иновациите, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

 

ОПИК - ОП Иновации и конкурентоспособност за предприятията

ОПИК е концернтрирана върху малките и срадни предриятия - МСП.
За част от мерките, подкрепяни по ОПИК, допустими получатели на безвъзмездна помощ ще бъдат и големите предприятия. Предвидена е и подкрепа за клъстери от МСП , общини, инситути и университети, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, София Тех Парк, агенции и ведомства, предоставящи административни услуги в полза на бизнеса. Специално ос е насочена към преодоляване на пречките в областта на доставките на природен газ.


Основните очаквани резултати от изпълнението на ОПИК са да бъдат подпомогнати повече от 9 000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти, да се мобилизират повече от 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предприятия, да се увеличи производитствения капацитет на МСП и чрез мерки за енергийна ефективност да се допринесе за намаляването на енергийната интензивност на българската икономика.

проекти Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020

* на снимката: ВИТТЕ Аутомотив, Русе - разработване на продуктови и производствени иновации  по ОПИК  на стойност 5 999 395 лв.

 

 ОП Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК) - Бюджет

Общият бюджет на ОП Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК) 2014-2020 е в размер на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).ОПИК насърчава предприемачеството в пет приоритетни оси:


 

ПРИОРИТЕТ 1 на ОПИК: Разработване и внедряване на продуктови и производствени иновации

Приоритетна ос 1 на ОПИК за Разработване и внедряване на продуктови и производствени иновации е с бюджет 250 млн. евро от ЕФРР (21,24% от бюджета) и е фокусирана върху подпомагане европейски проекти за развитието на научноизследователска и развойна дейност за и от предприятията, с цел укрепване на техния иновационен потенциал и изграждането на подходяща про-иновативна бизнес инфраструктура, която да укрепи връзката наука-бизнес.


Виж повече

ПРИОРИТЕТ 2 на ОПИК: Насърчаване на предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Приоритетна ос 2 на ОПИК - подобряване на производствения капацитет на МСП е с бюджет 593 млн. евро от ЕФРР (50,17% от бюджета) и поставя акцент върху подкрепа за микро, малки и средни предприятия с потенциал за развитие, в които да се подпомага технологичното обновление и управлението на качеството, както и подобряване на консултантските и информационни услуги предоставяни на бизнеса, подобряване на енергийната ефективност в предприятията и насърчаване на бизнес кооперирането и свързването в мрежи.
Развитието на управленския капацитет и растежа на МСП е в подкрепа на специализирани услуги и насърчаване на предприемачеството в използването на модерни информационни и комуникационни технологии и услуги.


Виж повече

ПРИОРИТЕТ 3 на ОПИК: Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията

Приоритетна ос 3 Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията е с бюджет 264 млн. евро от ЕФРР (22,35% от бюджета)” и цели подобраване на енергийната ефективност на малки и средни предприятия.

В досегашния си консултантски опит Сибола е участвала при реализацията на повече от 110 европейски проекта за МСП, с доказана енергийна ефективност от инвестициите. 

 


Виж повече

ПРИОРИТЕТ 4 на ОПИК: Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ

Приоритетна ос 4 Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ е с бюджет 38,2 млн. евро от ЕФРР (3,24% от бюджета) и цели подпомагане на енерийната инфраструктура  и енергийната сигурност на държавата.

ПРИОРИТЕТ 5 на ОПИК: Техническа помощ

Приоритетна ос 5 Техническа помощ е бюджет 35,4 млн. евро от ЕФРР (3% от бюджета) и ще подпомага управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на дейностите по ОП Иновации и Конкурентоспособност, както и работата на Комитета за наблюдение, включително и чрез провеждането на проучвания и изследвания, необходими за изпълнението и оценката на ОП, както и на информационни кампании за осигуряване на прозрачност на дейностите по ОП.


Виж повече
Печат Печат