Изпрати запитване

2021 ОП Иновации и конкурентоспособност (ОПИК 2014 - 2020)

Внедряване на иновации в предприятията 2023Програма иновации и конкурентоспособност в предприятиятията - ПКИП цели увеличаването на внедрените иновации и дигитализация на българския бизнес с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2021-2027 г.


Европейската Програма иновации и конкурентоспособност в предприятията ПКИП - цели

Повишаване на динамиката и конкурентоспособността на българската икономика и насърчаване на предприемачеството чрез увеличаване на разработваните и внедрявани иновации и дигитализация на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

 

ПКИП- Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027. 

ПКИП е концентрирана върху малките и средни предриятия - МСП.
За част от мерките, подкрепяни по ПКИП, допустими получатели на безвъзмездна помощ ще бъдат и големите предприятия. Това са направленията за разработване и внедряване на иновации и енергийна ефективност.
Предвидена е и подкрепа за клъстери от МСП, общини, институти и университети, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, София Тех Парк, агенции и ведомства, предоставящи административни услуги в полза на бизнеса. Специална ос е насочена към преодоляване на пречките в областта на доставките на природен газ.


проекти Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020Основните очаквани резултати от изпълнението на ПКИП са да бъдат подпомогнати повече от 9000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти, да се мобилизират повече от 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предприятия, да се увеличи производитствения капацитет на МСП и чрез мерки за енергийна ефективност да се допринесе за намаляването на енергийната интензивност на българската икономика.

* на снимката: ВИТТЕ Аутомотив, Русе - внедряване на продуктови и производствени иновации по ОПИК  на стойност 5 999 395 лв.

Програма Конкурентоспособност и Иновции в Предприятията (ПКИП) - Бюджет
Общият бюджет на ПКИП - Програма иновации и конкурентоспособност в предприятията 2021-2017  е в размер на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).Дигитализацията и внедряването на иновациите в предприятията се подкрепят от ПКИП по пет приоритетни оси:


 
ПРИОРИТЕТ 5 на ОПИК: Техническа помощ
Приоритетна ос 5 Техническа помощ е бюджет 35,4 млн. евро от ЕФРР (3% от бюджета) и ще подпомага управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на дейностите по ОП Иновации и Конкурентоспособност, както и работата на Комитета за наблюдение, включително и чрез провеждането на проучвания и изследвания, необходими за изпълнението и оценката на ОП, както и на информационни кампании за осигуряване на прозрачност на дейностите по ОП.
Повече Повече Повече