Изпрати запитване

2021 ОП Околна среда (ОПОС 2014 - 2020)

ПРИОРИТЕТ 7: Развитие на адекватна информационна и мониторингова система за сектор “околна среда” в страната
Осигуряване на достатъчна и надеждна информация за процеса на определяне на националната политика за различните компоненти на околната среда, процеса на докладване на съответните структури на ЕС и за публичната информираност.
Повече Повече Повече
ПРИОРИТЕТ 5: Закриване на съществуващи депа, нерегламентирани сметища с отпадъци и възстановяване на замърсени терени
Намаляване на частта от територията на страната покрита със замърсени терени, чрез рекултивация и затваряне на нерегламентирани сметища и съществуващи депа и чрез възстановяване на замърсени терени.
Повече Повече Повече
ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване шумовото натоварване на урбанизираните територии
Намаляване на емисиите на основните замърсители на въздуха на територията на страната (съгласно Директива 2001/81/ЕС и Гьотеборгския Протокол към КТЗВДР)
Повече Повече Повече
ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на необходимата инфраструктура за третиране на отпадъци
ПРИОРИТЕТ 1: Изграждане на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадните води
Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите, чрез събиране и пречистване на битовите отпадъчни води от населени места с над 2 000 еквивалентни жители, преди заустването им във водни обекти.
Повече Повече Повече