2021 ОП Околна среда (ОПОС 2014 - 2020)

Обща цел на програмата


Подобряване, запазване и възтановяване на естествената околна среда, развитие на екологичната инфраструктура.

Специфични цели на програмата
  • Опазване и подобряване състоянието на водите;
  • Подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите;
  • Подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на шумовото замърсяване;
  • Опазване на биоразнообразието и защита на природата;

ПРИОРИТЕТ 1: Изграждане на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадните води

Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите, чрез събиране и пречистване на битовите отпадъчни води от населени места с над 2 000 еквивалентни жители, преди заустването им във водни обекти.


Виж повече

ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на необходимата инфраструктура за третиране на отпадъци

ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване шумовото натоварване на урбанизираните територии

Намаляване на емисиите на основните замърсители на въздуха на територията на страната (съгласно Директива 2001/81/ЕС и Гьотеборгския Протокол към КТЗВДР)


Виж повече

ПРИОРИТЕТ 5: Закриване на съществуващи депа, нерегламентирани сметища с отпадъци и възстановяване на замърсени терени

Намаляване на частта от територията на страната покрита със замърсени терени, чрез рекултивация и затваряне на нерегламентирани сметища и съществуващи депа и чрез възстановяване на замърсени терени.


Виж повече

ПРИОРИТЕТ 7: Развитие на адекватна информационна и мониторингова система за сектор “околна среда” в страната

Осигуряване на достатъчна и надеждна информация за процеса на определяне на националната политика за различните компоненти на околната среда, процеса на докладване на съответните структури на ЕС и за публичната информираност.


Виж повече
Печат Печат