Изпрати запитване

2021 ОП Развитие на човешките ресурси

ОП Развитие на човешките ресурси 2018 


Програмата е предназначена за подкрепа на активности, които водят до подобряване на административния капацитет и човешките ресурси в предприятията, институциите и неправителствените организации.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР) е съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Стратегията на ОП РЧР е конструирана така, че програмата активно да допринася за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.


Стратегията на ОП Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020 се основава на три стълба:

♦ По-висока и по-качествена заетост.
♦ Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
♦ Модернизиране на публичните политики.


Първият стълб съсредоточава усилията на ОП РЧР върху постигането на по-висока и по-качествена заетост. Осигуряването на по-висока и по-качествена заетост може да стане факт чрез прилагане на мерки в рамките на три взаимосвързани направления: (1) повишаване на икономическата активност и едновременно с това – подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица; (2) осигуряване на възможност за заетите, предприятията и предприемачите по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително чрез развитие на знанията и уменията на заетите съобразно нужните на бизнеса квалификация и компетенции, въвеждане на нови форми на организация на труда и насърчаване на географската и професионалната мобилност; (3) подкрепа за стартирането на самостоятелна стопанска дейност и предприемачеството сред търсещи работа лица.

Вторият стълб е свързан с необходимостта от постигане на значителен, осезаем и устойчив напредък в посока намаляването на високия риск от бедност и социално изключване, на които са изложени българските граждани. В рамките на втория стълб от стратегията на ОП РЧР ще бъдат подкрепени политиките за активно включване, съчетаващи комплекс от интегрирани мерки за улесняване достъпа до заетост на хората, отдалечени от пазара на труда. Хората с увреждания са една от групите, за които ОП РЧР в частта й за подкрепата за политиките за активно включване отделя най-сериозно внимание. Другата такава приоритетна група безспорно са децата, която в много голяма степен е застрашена от риск от бедност и социално изключване. В контекста на деинституционализацията, стратегията на ОП РЧР предвижда и целева подкрепа на замяната на институционалния модел на грижа за възрастните и хората с увреждания с услуги в общността. Друг от важните елементи на стратегията на ОП РЧР е интегрирането на най-маргинализираните общности в обществения живот.

Третият стълб е модернизирането на публичните политики в сферата на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, равни възможности и недискриминация. Стратегията на ОП РЧР е изградена на идеята, че преодоляването на предизвикателствата пред пазара на труда и социалния сектор като цяло не е възможно без наличието на добре функциониращи, ефективни и ефикасни публични институции.


Запитване към Сибола

Изпрати