Изпрати запитване

2021 ОП Региони в растеж (ОПРР 2014-2020)

Цел: подобряване на социално-икономическото и териториалното развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони.

Специфичните цели на програмата са: повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете, подобряване на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие, развитие на връзките „град-район” и подобряване на достъпа до културни ценности, логистичните центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и бизнес зоните в районите.

Общ бюджет – 1.54 млрд. евро

ПРИОРИТЕТИ НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРИОРИТЕТ 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

ПРИОРИТЕТ 2: Регионална образователна инфраструктура

ПРИОРИТЕТ 3: Регионална здравна инфраструктура

ПРИОРИТЕТ 4: Регионална социална инфраструктура

ПРИОРИТЕТ 5: Регионален туризъм

ПРИОРИТЕТ 6: Регионална пътна инфраструктура

ПРИОРИТЕТ 7: Превенция на риска

Бенефициенти:

• Потенциални Бенефициенти на оперативната програма са: Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”; Агенция „Пътна инфраструктура”, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, „Метрополитен” ЕАД, ДП „Пристанищна инфраструктура”.


Запитване към Сибола

Изпрати