Изпрати запитване

2021 ПРСР - мярка 4.2, 4.1, 6.4, 8.6

МЯРКА 6.4 2024 ПРСР -  ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Фонд Земеделие програми за кандидатстване  Прием 2024 по мярка 4.1 на ПРСР 

Земеделски програми 2024 индикативна програма на ДФЗ за приеми по ПРСР - важно

Индикативната програма на ПРСР за 2024 г. предвижда приеми по мярка 4.1 и мярка 6.4 за инвестиции в земеделски стопанства.

Сибола консултира успешно над 800 проекта финансирани по земеделски програми, като общият размер на инвестициите по европейските проекти на Сибола е над 800 000 000 лева.

Екипът на Сибола има опит в успешното управление на стотици европейски проекти в системата на ИСУН.

Над 2 милиона декара земеделска земя в България се обработват със земеделска техника, финансирана по европейски проекти, консултирани от Сибола.

Консултантска компания Сибола има дългосрочно партньорство с представители на водещи световни компании, производители на селскостопанска техника и оборудване като John Deere, CASE IH, CNH, GEA Westfalia, FENDT, INTRAMA, SICON, New Holland за да съдейства на земеделските производители и преработвателите на селскостопанска продукция да намерят оптималните за тях технологични решения.

 

МЯРКА 4.1 прием 2023 на ДФЗ по ПРСР 2014-2020 инвестиции в земеделски стопанства

По мярка 4.1 земеделските производители имат възможност да закупуват земеделска техника за развиване на биологично земеделие, създаване на трайни насаждения и напояване, и оборудване за животновъдството. По мярка 4.1 се подкрепя и строителството и ремонт на сгради за съхранение на земеделска продукция и животновъдни обекти.

Интензитетът на безвъзмедната финансова помощ е 50 %, като максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020 е 1 000 000 евро, от които инвестициите в земеделска техника са 500 000 евро.
 

По мярка 4.1 прием 2023 на ПРСР, земеделска програма за стопанства, които инвестират в напоителни съоръжения – Важна информация!

Сибола успешно консултира десетки проекти за изграждане и оборудване на животновъдни ферми и за създаване на трайни насаждения. 
 

Мярка 5.1 прием 2023 на ПРСР 2020 - за биосигурност в животновъдството

Извънредната Мярка 5.1 бе разработена от МЗХ  за да отговори на предизвикателството свързани с разпространението на епидемични заболявания в секторите на птицевъдство, свиневъдство и дребните преживни животни. Ще бъдат подкрепени инвестициите в повишаване на хигиената на отглеждане и хранене, както и санитарните условия на вход и изход от стопанствата.


Мярка 4.2 прием 2022 на ПРСР 2014-2020 - преработка на селскостопански продукти

 По мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 Сибола консултира проекти за финансирането на изграждането и реконструкцията на десетки предприятия за месопреработка, млекопреработка, винопроизводство, преработката на плодове и зеленчуци, фуражопроизводство, дестилерии за етерични масла, мелничарство.

 

Дестилериите за етерични масла по мярка 4.2 са новия тренд в агробизнеса

Сибола осигурява експертни решения за въвеждането на съвременни технологични решения, съгласно всички национални и европейски  изисквания и стандарти.

Предприятията от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопанска продукция разработват европроекти по мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 - финансиране на преработка и маркетинг на селскостопански продукти 

Инвестициите по мярка 4.2 са насочени в процеси и технологии за производство на продукти, в изграждане, придобиване и модернизиране на сгради за производството и маркетинг, в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене, с цел запазване качеството на продукцията, както и за финансиране на специализирани транспортни средства за превоз на селскостопански продукти като суровина, както и на готовата продукция.

По мярка 4.2 съгласно Наредба 20 финансирането на проектите е до 2 млн. евро.

 

Мярка 6.4 - къщи за гости, автосервизи, медицински центрове, детски градини, старчески домове и хосписи в ПРСР

 Мярка 6.4 на ПРСР подкрепя инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности в селските райони за производство, туризъм, услуги и занаяти.


В своята консултантска дейност по мярка 6.4 Сибола подпомага стартирането и разширяването на дейностите на редица микропредприятия в неземеделски дейности за производствени цели:

    - на храни извън преработка на земеделска продукция,
    - бетонови възли и бетонови изделия, малки машиностроителни и ремонтни цехове и работилници,

В сферата на услугите подкрепа по мярката могат да получат инвестиции за :

   - лекарски и стоматологични кабинети,
   - уелнес и релакс центрове, спа центрове и басейни,
   - увеселителни заведения и ресторанти, къщи за гости и хотели за семеен туризъм.
   - софтуерни предприятия

 

Мярка 6.4 стартира прием 2024 по наредба с нови критерии за оценка и изисквания

Бенефициентите по мярка 6.4 на ПРСР 2014-2020 могат да кандидатстват за финансирана на 75 % от общия бюджет допустими разходи. Максимален размер на субсидията е 200 000 евро. Възможно е получаването на авансови плащания преди изпълнението на проекта до 50% от одобрената по договор субсидия.

Бенефициентите по мярка 6.4 трябва да имат седалище, клон или адрес за физическите лица на територията на общини влючени в списъка на селските райони. При оценяването на проектите приоритет за подкрепа ще получат тези, които създават повече устойчиви работни места с добавена стойност.

 

Мярка 8.6 от ПРСР 2014-2020 Инвестиции в технологиите за лесовъдство и преработката на горски продукти

Мярка 8.6 има за цел подпомагане на горския сектор, които да развие допълнителни възможности за приходи от нови производства с повече добавена стойност, както и от увеличаване на производителността на труда.
Процедурата е насочена към общини и частни собственици, както и наематели и арендатори на горски територии, доставчици на услуги в горския сектор.
Мярка 8.6 ще подрепи инвестиции за добив и първична преработка на дървесина - строителство, ремонти реконсрукции на сгради и машини и технологични линии за белене на кора, бичине, сушене, раздробяване, пресоване за производство на пелети и брикети за горене.
Ще бъдат финасирани и разходи за придобиване или разработване на софтуер, както и закупуване на ноу-хау, патенти и лицензи по производствената дейност.
Допустимите предварителни разходи по процедурата са за заплащане на архитектурни и проектантски разходи по строителството, технологични разработки и бизнес планове , държавни и общински такси и разрешителни.
 

Фонд Земеделие програми за кандитатстване 2023 2024 по мярка 4.1 - прием, документи, точки, изисквания, критерии за оценка.

 Запитване към Сибола

Изпрати