Изпрати запитване

2021 Програма морско дело и рибарство (ПМДР 2014 - 2020)

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) е новия фонд за политиките на ЕС в областта на морското дело и рибарството за периода 2014 – 2020 г.

Той е един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда, които се допълват взаимно и имат за цел насърчаване на растежа и заетостта в Европа.  С Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. си създава Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).


С фонда се:

 • помага на рибарите при прехода към устойчиво рибарство.

 • подкрепят крайбрежните общности при диверсифицирането на тяхната икономика.

 • финансират проекти, чрез които се създават нови работни места и се подобрява качеството на живот по европейското крайбрежие.

 • улеснява достъпът до финансиране.

 

Как работи Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)?


Фондът се използва за финансиране на проекти в съчетание с национално финансиране.

 • На всяка страна се предоставя дял от общия бюджет на фонда въз основа на мащаба на нейната риболовна индустрия.

 • След това всяка страна изготвя оперативна програма , в която посочва как смята да изразходва средствата.

 • След като Комисията одобри тази програма, националните органи решават кои проекти да бъдат финансирани.

 • ​Националните органи и Комисията носят съвместна отговорност за изпълнението на програмата.

 • може управляващият орган да провери дали вашият проект отговаря на критериите за подбор и на инвестиционните приоритети.

Оперативна програма "Морско дело и рибарство" (2014 - 2020 г.) има за цел да стимулира динамично, устойчиво и конкурентоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в България.
 

Приоритетни оси на програмата морско дело и рибарство:

 • Иновации в рибарството

 • Нови форми на доход, диверсификация и създаване на работни места в рибарството

 • Инвестиции на борда 

 • Окончателно преустановяване на риболовните дейности

 • Опазване и възстановяване на морското биоразнообразие и екосистеми

 • Добавена стойност и качество на продуктите от риболов

 • Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и лодкостоянки


Дейности:

 • Развитие или въвеждане на нови или значително подобрени риболовни продукти, нови или подобрени процеси и техники, нови или подобрени системи за управление и организация, включително на етапа на обработка и преработка и предлагане на пазара.

 • Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища.

 • Инвестиции за подобряване на кейови места за разтоварване.

 • Изграждане или модернизацията на лодкостоянки.

 • Преминаване към нова икономическа дейност, различна от търговския риболов.

 • Инвестиции на борда на корабите и инвестиции в индивидуално оборудване за безопасност.

 • Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и вътрешните водоеми и приспособяване на риболова към опазването на видовете.

 • Инвестиции, които добавят стойност към продуктите на риболова, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов.

 • Производствени инвестиции в нови аквакултурни ферми.

 • Диверсификация на аквакултурното производство и на отглежданите видове. 


Общият бюджет по Оперативна програма "Морско дело и рибарство" 2014-2020г.  е 113 млн.евро


Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017.Запитване към Сибола

Изпрати