Изпрати запитване

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията

1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти:

1.1 Дейности за услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.

1.2 Дейности за услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.

Примери: стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), системи за управление на околната среда (EMAS, БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.

Не се допуска въвеждане и сертифициране на системи за здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на стандарт BS OHSAS 18001 и на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
 
1.3 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление.
 

2. Постигане на съответствие с продукти с национални/европейски/международни стандарти:

2.1 Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с т.нар. „съществени изисквания” към тях, определени в директиви транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки[1] (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти[2]).

2.1.1 дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с т. нар. „съществени изисквания” към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти).

2.1.2 дейности за услуги във връзка с оценка на съответствието на продукти с т.нар. „съществени         изисквания” към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти).
 
2.2 Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти – допустими са дейности по т.нар. доброволна сертификация, основава се на определяне на съответствието с изискванията на стандартите за съответните продукти и услуги в нерегулираната област, като например: стандарти за управление безопасността на хранителните продукти, IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium) и др.
 
2.2.1 дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти.

2.2.2 дейности за услуги във връзка с оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти.
 
2.3 Дейности за услуги във връзка с присъждане на екомаркировката на ЕС. Във връзка с гарантиране устойчивост на резултатите от изпълнението на проекта, бенефициентът се задължава да подсигури правото да ползва получената, в резултат на инвестициите по проекта, екомаркировка на ЕС за период от минимум 3 години след приключването на проекта.
 
2.4 Дейности за инвестиции в ново оборудване (контролни системи, технически средства за измерване и изпитване и т.н) и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за: постигане на съответствие на продукти с т.нар. „съществените изисквания“ към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти); постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти; присъждане на екомаркировката на ЕС.

3. Внедряване и сертифициране на добри производствени практики:

3.1 Дейности за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики (ДПП).
     
3.1.1 дейности за услуги във връзка с внедряването на ДПП.
3.1.2 дейности за услуги във връзка със сертифицирането на ДПП.
                                                                                                                     
3.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения,
допринасящи за внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики.

4. Ре-сертификация на системите за управление:

4.1 Дейности за услуги във връзка с ре-сертификацията на вече въведена от предприятието система за управление.

4.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите ре-сертифицирана/и система/и за управление.
 
Ре-сертификацията е допустима, само когато е налице преминаване към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление. Дейностите по ре-сертификация са допустими, само в случай че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл към 16.06.2017 г.

5. Реинженеринг на процесите в предприятията:

5.1 Дейности за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.

5.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.

6.Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина:

6.1. Дейности за услуги, свързани с организиране и провеждане на представяне на МСП пред индивидуални и институционални инвеститори в страната и чужбина, организиране на представяния (срещи с потенциални индивидуални и институционални инвеститори в страната и чужбина) изготвяне на кратки представяния по информацията, включена в проспектите (т.нар. тийзъри).

6.2. Дейности за услуги, свързани с емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари в страната и чужбина - подготовка на проспект за емитиране на ценни книжа, емитиране на ценни книжа в страната и чужбина. Задължителен краен резултат от Дейност „Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина“, за да се счита за изпълнена успешно и разходите по нея да бъдат възстановени, е реализирането на успешно първично публично предлагане на дялови ценни книжа (акции в дружества).


 


Запитване към Сибола

Изпрати