Дигитализация на МСП

Дигитализация на МСП процедура на ОПИК 2020

Период за прием на проектите: март – май 2020г
Бюджет: 30 млн евро

 

Цел на процедурата за дигитализация на МСП:


Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия чрез предоставяне на специализирани информационни и комуникационни технологии - ИКТ.
 
Дигитализация в директен смисъл означава цифровизация, трансформиране на информацията в цифров код.
Дигитализацията се използва като по-широко понятие за да дефинира цялостен подход в събирене, обобщаване и координиране на информацията в предприятията и клиентите им, с цел намаляване на разходи, подобряване на качеството на продуктите, на обслужването и на клиентската удовлетвореност.
Дигиталната трансформация е свързана с реинженеринг на процесите в предприятието. Реинженерингът на процесите цели подобряването, преподреждането и отстраняването на неефективните операции, които не носят достатъчно добавена стойност.
 
Дигиталната трансформация решава задачата как да променим процесите и операциите си от гледна точка на новите възможности, които информационните технологии предоставят на предприятията, така че те да допринесат нова и по възможност изключителна добавена стойност за клиентите, партньорите и фирмата в цялост.
 
Дигиталната трансформация предполага промяна на процеси, преразпраделяне на компетенции и генериране на алтернативни модели за развите на предприятията. Дигиталната промяна влючва както генерирането обработването и структурирането на потока на информация, така и на самите процеси на вземане на решения в предприятията.
 
Дигиталната част от икономиката на страната ни расте четири пъти по-бързо от останалата икономика в последните 10 години.
Дигитализацията на останалите отрасли дава нов потенциал за ръст на ефективноста им, чрез използването на вече натрупаната IT експертиза в България.
 
 

Дигитализацията на МСП и Индустрия 4.0

 
Дигитализацията е в основата на случващатата се четвърта индустриална революция.
Индустрия 4.0 включва в себе си Дълбокото учене (Deep learning) или дълбоко машинно обучение, дълбоко структурирано обучение, невронни мрежи или йерархично обучение,
3D-печат и печатна електроника, „Интернет на нещата“ (IoT), симулации, добавенa виртуална реалност (VR/AR), облачни технологии (Cloud computing), триизмерно/адитивно отпечатване (3D printing), анализи в големи информационни масиви (Big Data).
 
Постянното динамично обогатяване на иновациите в сферата на дигитализацията вече включват изкуствен интелект, когнитивни системи, хоризонтална и вертикална системна интеграция, саморегулиращи се фабрики, автономни роботи и др. всички тези технологии, всяка по свой начин, водят света до нова поредица от много значителни промени.
 

Дигитализация на МСП 2020 бенефициенти:

 
Съществуващи микро, малки или средни предприятия, търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
Допустимите дейности са свързани с разработване и въвеждане на базирани на информационни и телекомуникационни решения за управление на бизнеса.
 
Дейностите в сектори по КИД – 2008:
 
Високотехнологични и средно високотехнологични проимишлени производства с кодове:
 
С 20, С 21, С 26, С 27, С 28, С 29, С 30
 
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства, с кодове:
 
С 10, С 11, С 13, С 14, С 15, С 16, С 17, С 18, С 19, С 22, С 23, С 24, С 25, С 31, С 32, С 33
 
Интензивни на знание услуги, с кодове:
 
J 58, J 59, J 60, J 61, J 62, J 63 M 72
 
 

Инвестиционни разходи за SAP, ERP, CRM, A1 решения допустими за финансиране :

 
Закупуване и интегриране в съществуващите административни процеси на софтуерни решения   - SAP - ERP, CRM , MOM/MES Системи, BI или други различни системи свързани с информационни и телекомукационни технологии.
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
 
 

Безвъзмездно финансиране:

Минимален праг на финансовата помащ е 50 000 лв
Максимален размер на финаовата помощ е 391 166 лв
Субсидията е в размер 70 % от одобрените разходи по проекта

Печат Печат