Изпрати запитване

Дигитализация на МСП

Дигитализация на МСП процедура на ОПИК 2020

проекти дигитализация на МСП 2020

 

Индикативен срок: юни 2020 г.

Бюджет: 30 млн евро

 

Процедура за дигитализация на малки и средни предприятия - МСП цел:

Развитие на управленския капацитет и растеж на съществуващите малки и средни предприятия чрез предоставяне на специализирани информационни и комуникационни технологии - ИКТ.


Дигитализация в директен смисъл означава цифровизация, трансформиране на информацията в цифров код.

Дигитализацията се използва като по-широко понятие за да дефинира цялостен подход в събирене, обобщаване и координиране на информацията в предприятията и клиентите им, с цел намаляване на разходи, подобряване на качеството на продуктите, на обслужването и на клиентската удовлетвореност.

Дигиталната трансформация е свързана с реинженеринг на процесите в предприятието. Реинженерингът на процесите цели подобряването, преподреждането и отстраняването на неефективните операции, които не носят достатъчно добавена стойност.

Дигиталната трансформация решава задачата как да променим процесите и операциите си от гледна точка на новите възможности, които информационните технологии предоставят на предприятията, така че те да допринесат нова и по възможност изключителна добавена стойност за клиентите, партньорите и фирмата в цялост.

Дигиталната трансформация предполага промяна на процеси, преразпраделяне на компетенции и генериране на алтернативни модели за развите на предприятията.

Дигиталната промяна влючва както генерирането обработването и структурирането на потока на информация, така и на самите процеси на вземане на решения в предприятията.
 

Дигиталната част от икономиката на страната ни расте четири пъти по-бързо от останалата икономика в последните 10 години.

Сибола работи по дигитализацията на индустрията с убеждението, че това дава нов потенциал за ръст на ефективноста им, чрез използването на вече натрупаната IT експертиза в България.
 

Дигитализацията на МСП и Индустрия 4.0

Дигитализацията е в основата на случващатата се четвърта индустриална революция.

Индустрия 4.0 включва в себе си Дълбокото учене (Deep learning) или дълбоко машинно обучение, дълбоко структурирано обучение, невронни мрежи или йерархично обучение,
3D-печат и печатна електроника, „Интернет на нещата“ (IoT), симулации, добавенa виртуална реалност (VR/AR), облачни технологии (Cloud computing), триизмерно отпечатване (3D printing), анализи в големи информационни масиви (Big Data).
 
Постянното динамично обогатяване на иновациите в сферата на дигитализацията вече включват изкуствен интелект, когнитивни системи, хоризонтална и вертикална системна интеграция.

Саморегулиращите се фабрики, автономни роботи и други технологии, всяка по свой начин водят света до нова поредица от значителни нови промени и възможности. 

Дигитализацията дава възможност за интегриране на разнородна информация, с многократно повече възможности за нейното обработване преструктуриране, трансфериране, категоризиране и използване.
  
Разбира се това налага и нови стандарти, форми и начини за защитата на интелектуалната собственост.

 

Дигитализация на МСП 2020 бенефициенти:

Съществуващи микро, малки или средни предприятия, търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустимите дейности са свързани с разработване и въвеждане на базирани на информационни и телекомуникационни решения за управление на бизнеса.

 

Дейностите в сектори по КИД – 2008:

Високотехнологични и средно високотехнологични проимишлени предприятия:

 
Кодове С 20, С 21, С 26, С 27, С 28, С 29, С 30
 
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени предприятия:
 
Кодове С 10, С 11, С 13, С 14, С 15, С 16, С 17, С 18, С 19, С 22, С 23, С 24, С 25, С 31, С 32, С 33
 
Интензивни на знание услуги:
 
Кодове J 58, J 59, J 60, J 61, J 62, J 63 M 72
 
  

Инвестиционни разходи за SAP, ERP, CRM, A1 софтуерни решения допустими за финансиране :

Закупуване и интегриране в съществуващите административни процеси на софтуерни решения   - SAP - ERP, CRM , MOM/MES Системи, BI или други различни системи свързани с информационни и телекомукационни технологии. 
Разработване на софтуер за подпомагане на управленските решения в предприятието.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)

 

Безвъзмездно финансиране за дигитализация на МСП:

Минимален праг на финансовата помащ е 50 000 лв
Максимален размер на финансовата помощ е 391 166 лв
Субсидията е в размер 70 % от одобрените разходи по проекта

Сибола разработва и управлява проекти за дигитализация на МСП, като съдейства  за структуриране на предварително зададени цели и измерители на постигнатите вътрешни разултати, за да бъде получен оптимален ефект от внедряваната разработка.Запитване към Сибола

Изпрати