Изпрати запитване

Актуално

30.09.2016

Днес ДВ обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР 2016

Днес ДВ обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР 2016

Мярка 4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства  -  Наредба с критериите за оценка  

Днес е обнародвана в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.


С публикуване на Наредба за изменение и допълнение на мярка 4.1  на ПРСР 2014-2020 вече са ясни условията за кандидатстване и критериите за оценка на проектите по предстоящия прием на проекти по мярката.
 

Мярка 4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства


Мярка 4.1 финансира инвестиции в земеделски стопанства
  • закупуване на земеделска техника,
  • изграждане на силозни стопанства,
  • създаване на трайни насаждения,
  • строителство, ремонт, оборудване животновъдни стопанства,
  • инвестиции в напоителни системи и др.

Субсидията по мярка 4.1 е 50% за един земеделски проезводител и 70 % за колективни инвестиции и не повече от 1 000 000 евро. Индивидуалните ползватели получават надбавка на субсидията от 10% при инвестиции от био-производители, млади земеделски производители, в необлагодетелстван район и др. 

С приоритет ще се финансират кандидати с инвестиции в чувствителни сектори, в селски, необлагодетелствани райони, Натура 2000, Северозападна България, инвестиции в СМР и неземеделска техника, инвестиции в повишаване на енергийната им ефективност, колективни инвестиции, биологично сертифицирани производители, млади земеделски производители, стопанства с история и устойчива заетост, тютюнопроизводители.

В предстоящия прием по мярка 4.1 на ПРСР ще могат да кандидатстват и признати групи и признати организации на производители.

Инвестиции за напоителни системи ще се финансират, ако има „влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие, или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проект и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение“.

Измененията осигуряват по-голяма публичност и прозрачност при прилагане на мярка 4.1, като на кандидатите се предоставя възможност да искат разяснения от МЗХ, които ще се публикуват на електронната страница на МЗХ, ще се провежда и въвеждащо обучение след сключване на договор за финансиране.

Предоставя се възможност на кандидати от предходни периоди на прием, за които няма издадена заповед за одобрение, да участват в предстоящия период на прием по облекчена процедура чрез подаване на искане за прехвърляне на заявление за подпомагане.

Въведени са строги изисквания при изготвяне на бизнес плана по Мярка 4.1 – като кандидатите ще трябва да обосновават на база агропазарна статисктика, публична информация от браншови организации, борсови цени и др. на заложените в бизнес плана продажни цени, добиви от дка, прираст на продукцията, капацитет на земеделската техника и техника за напояване.

От списъка с култури в чувствителни сектори освен първоначално изключените орехи, тикви, зелен грах, захарна царевица, шипка маточина, кориандър и др. допълнително са изключени и бадеми, лешници и резене.

По мярка 4.1 земеделските производители трябва да докажат минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското стопанство от минимум 8000 евро, който трябва да е достигнат към момента на кандидатстване.


Запитване към Сибола

Изпрати