Изпрати запитване

Развитие на клъстери в България

Допустими дейности по процедурата "Развитие на клъстери в България"

Допустими дейности по процедура Развитие на клъстери в България на ОПИК 


Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера (създаване и ресурсно обезпечаване на клъстера, повишаване капацитета на клъстера от МСП и големи предприятия чрез участие в семинари, обмен на опит, дигитализация и др.) Безвъзмездната Финансова Помощ (БФП) е 90% за клъстери в начален етап на развитие.

Компонент 2: Дейности за коопериране, създаване на сътрудничества по цялата верига на стойността и за интернационализация и участие в европейски и международни форми на сътрудничество (подпомагане развитието на клъстера, привличането на нови членове, насърчаване на клъстерния маркетинг. Размерът на финансирането е 70% за развиващи се и развити клъстери.
 
Компонент 3: Дейности за развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау (ДМА – оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изграждане на изпитателни лаборатории и ДНА – специализирани програмни продукти, патенти, лицензии и др.) БФП по Компонент 3 е до 70%.


Запитване към Сибола

Изпрати