Изпрати запитване

Насърчаване на предприемачеството

Допустими разходи:

Допустими разходи по процедура Насърчаване на предприемачествотоРазходи за заплати (в това число здравни и осигурителни вноски, дължими от работодателя, до максималния месечен размер на осигурителния доход за 2017 г. от 2600 лв. за 8 часов работен ден на трудово правоотношение) на ангажираните кадри с необходимата квалификация, необходими за реализиране на пазара на разработваните продукти  и на персонала, необходим за административни дейности;
  • разходите за заплати на квалифициран персонал са лимитирани до половината от стойността на проекта за максимум три лица и могат да включват разходи за предприятието кандидат;
  • управители на дружеството, което кандидатства преди датата на публикуване на обявата по процедурата;
  • съсобствениците в дружеството-кандидат преди датата на публикуване на обявата по процедурата;
  • ключовите служители, които предстои да се наемат на трудово правоотношение в предприятието кандидат;
  • разходите за заплати в администрацията на предприятието са лимитирани до 30 хил. лева
Разходи за закупуване на машини, техника, производствени линии, съоръжения - дълготрайни материални активи   за реализиране на пазара на продукта  – до 200 хил. лева.

Разходи за придобиване на НДМА - разходи за разработване на софтуер и други за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги), без управленски софтуери – до 30 хил. лева.

Разходи за материали и консумативи, необходими за пускане в продажба на продукти, без рекламни разходи - до 20 хиляди лева.

Разходи за наем на помещения, нужни за работния процес, режийни разходи (електричество, вода, отопление, телекомуникации, интернет) и разходи за офис консумативи/материали/пособия.

Разходи за външни услуги за:
  • структуриране на бизнес процесите на предприятието кандидат;
  • изработване на икономическа, финансова и техническа оценка на продуктите, предмет на проекта;
  • създаване на технология за производство на продуктите, предмет на проекта;
  • пазарни стратегии и проучвания, маркетингови стратегии за реализация на продукти на пазара;
  • уеб дизайн и изработване на уеб страница на кандидата.

Разходи за участие в събития в страната и чужбина (работни срещи, семинари, конференции, изложения) за популяризиране на предприятието-кандидат и на неговите продукти, разрастване на дейността на кандидата, завоюване на нови пазари и коопериране – разходи за участие, съпътстващите разходи за командировки - пътни, храна и нощувки за кадрите на предприятието, съответно до 20 хиляди лева.

Разходи за визуализация – до 2 хиляди лева.

Насърчаване на предприемачеството в области свързани с европейски и регионални предизвикателстваЗапитване към Сибола

Изпрати