Европроекти

Европейски проекти за мярка 6.4 2023 и внедряване на иновации и дигитализация и по програмите:


1. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020
 

2. Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК) 2021-2027  


3. ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2021-2027 

4. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2021-2027 

5. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027 

6. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2021-2027 

7. НОРВЕЖКА ПРОГРАМА, МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

8. Хоризонт Европа

 

 

ЕВРОПРОЕКТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ПО СЕКТОРИ:

 

Дигитализация на МСП по ОПИК - ОП Иновации и конкурентоспособност


По оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК 2014-2020) могат да се разработват европейски проекти в следните сектори: индустрия, ИКТ - производство на софтуер и информатика, мехатроника и чисти технологии, биотехнологии, индустрии за здравословен живот, креативни и рекреативни индустрии, ниско, средни и високотехнологични производства, НИРД сектори-клъстери, високи технологии, иновации, бизнес асоциации и НПО.
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 


В Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), обект на реализация на европейски проекти са дейности от следните сектори: земеделие и ХВП, горска промишленост, преработвателна промишленост, селски туризъм, публичен сектор - общини, областни управи за  провеждане на публични дейности - инфраструктура (пътища, осветление, водни цикли), спортна и социална инфраструктура (стадиони, зали, детски площадки и др.), религиозни институции (църкви и др.)
 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ПО БЕНЕФИЦИЕНТИ:


ОПИК 2021-2027  - Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по Търговския закон, научни организации, браншови организации, клъстери, агенции държавни институции.

ПРСР 2014-2020 - Земеделски производители, сдружения на земеделски производители, местни инициативни групи, общини, неправителствени организации.

 

ЕВРОПРОЕКТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ - СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Оценка за допустимост на проекта по европейска програма
 2. Анализ за съответствие с процедурата, за която се кандидатства
 3. Структуриране на инвестиционните намерения на компанията
 4. Подготовка на необходимите документи за изготвяне на проектното предложение
 5. Изготвяне на бизнес план
 6. Подготовка и окомплектоване на цялостното проектно предложение
 7. Подаване на проекта в съответния управляващ орган
 8. Оценка на проектното предложение
 9. Сключване но договор с управляващия орган на европейската програма
 10. Получаване на авансово плащане
 11. Подготовка на междинни и крайни отчети за разходите и дейността по проекта
 12. Получаване на окончателно плащане по проекта
 13. Съдействие при процедурите по мониторинг и наблюдение
 

 
ЕВРОПРОЕКТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ - БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ: 

 

Оперативна Програма Иновации и конкурентоспособност 2021-2027  - ОПИК 

Извънредна процедура на ОПИК за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

С реализацията на проекти по приоритетна ос Технологично развитие и иновации се цели разрастване на иновационната активност на фирмите, като се увеличат разработваните, внедрявани  и комерсиализирани иновационни решения.

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИДигитализация и подобряване на производствения капацитет на МСП , постигането на устойчивост на предприятията и подобряване на условията им за развитие с помощта на инструменти като  дялови инвестиции, а за стартиращите МСП микрофинансиране и осигуряване на достъп до специализиран ресурс за рисков капитал. 

Приоритетна ос 3 Енергийна ефективност на предприятията цели подобряването на енергийната ефективност и ефективно използване на ресурсите като цяло. 

 

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ПРСР  


В зависимост от процедурата на ПРСР, по която се кандидатства по документи финансирането на проекта има следните възможности:

Подмярка 6.4 прием 2023 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

със субсидия 50%. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат е 400 хил. евро. 
Инвестиции са насочени за закупуване на техника, сгради и оборудване за неземеделски дейности в селските райони.

Мярка 4.2 прием 2023 на ПРСР 2014-2020 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти 

Мярка 4.2 финансира технологични процеси по преработката на земеделски продукти , строителство, и ремонт на сгради  с цел запазване, охлаждане, замразяване, сушене и пакетиране, както и за дигитализация чрез специализиран софтуер и закупуване на специализирани транспортни средства.

Критерии за оценка на документите


Досегашната дейност, работни места и наличието на решения за иновации и мерки за енергийна ефеткивност в предприятията носят допълнителни бонификации при оценяването на проектните предложения съгласно критериите за оценка на наредбата за кандидатстване.

Максималният размер за подкрепа по мярка 4.2 за всяко предприятие за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020 е 2 милиона евро.

Мярка 6.4 на ПРСР 2014-2020 Подкрепа за неземеделски дейности 

По мярка 6.4 субсидията е 50% от общия размер или 200 000 евро.
Авансови плащания по проекта са в размер до 50% от одобрената подкрепа.

Кандидатите по мярка 6.4 на ПРСР трябва да имат седалище или клон в община от включените в списъка на селски райони. Приоритет по програмата са проекти съдаващи устойчиви работни места и добавена стойност в селските райони. 
Печат Печат