Европроекти

Европейски проекти по европейски програми:


1. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020
 

2. Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК) 2014-2020  


3. ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020

4. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020

5. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020

6. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020

7. НОРВЕЖКА ПРОГРАМА, МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

8. Хоризонт 2020

 


ЕВРОПРОЕКТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ПО СЕКТОРИ:

 

Подобряване на производствения капацитет по ОП Иновации и конкурентоспособност


По оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2017 - 2018 г. (ОПИК 2014-2020) могат да се разработват европейски проекти в следните сектори: индустрия, ИКТ - производство на софтуер и информатика, мехатроника и чисти технологии, биотехнологии, индустрии за здравословен живот, креативни и рекреативни индустрии, ниско, средни и високотехнологични производства, НИРД сектори-клъстери, високи технологии, иновации, бизнес асоциации и НПО.
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2018Г.


В Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2017), обект на реализация на европейски проекти са дейности от следните сектори: земеделие и ХВП, горска промишленост, преработвателна промишленост, селски туризъм, публичен сектор - общини, областни управи за  провеждане на публични дейности - инфраструктура (пътища, осветление, водни цикли), спортна и социална инфраструктура (стадиони, зали, детски площадки и др.), религиозни институции (църкви и др.)
 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ПО БЕНЕФИЦИЕНТИ:


ОПИК 2018 - Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по Търговския закон, научни организации, браншови организации, клъстери, агенции държавни институции.

ПРСР 2018 - Земеделски производители, сдружения на земеделски производители, местни инициативни групи, общини, неправителствени организации.
 

ЕВРОПРОЕКТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ - СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Оценка за допустимост на проекта по европейска програма
 2. Анализ за съответствие с процедурата, за която се кандидатства
 3. Структуриране на инвестиционните намерения на компанията
 4. Подготовка на необходимите документи за изготвяне на проектното предложение
 5. Изготвяне на бизнес план
 6. Подготовка и окомплектоване на цялостното проектно предложение
 7. Подаване на проекта в съответния управляващ орган
 8. Оценка на проектното предложение
 9. Сключване но договор с управляващия орган на европейската програма
 10. Получаване на авансово плащане
 11. Подготовка на междинни и крайни отчети за разходите и дейността по проекта
 12. Получаване на окончателно плащане по проекта
 13. Съдействие при процедурите по мониторинг и наблюдение
 

 
ЕВРОПРОЕКТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ - БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ: 

 

Оперативна Програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 - ОПИК 2018


С реализацията на проекти по приоритетна ос Технологично развитие и иновации се цели разрастване на иновационната активност на фирмите, като се увеличат  разработваните, внедрявани  и комерсиализирани иновационни решения.

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТОНасърчаване на предприемачеството и подобряване на производствения капацитет на МСП , постигането на устойчивост на предприятията и подобряване на условията им за развитие с помощта на инструменти като  дялови инвестиции, а за стартиращите МСП микрофинансиране и осигуряване на достъп до специализиран ресурс за рисков капитал. 

Приоритетна ос 3 Енергийна ефективност на предприятията цели подобряването на енергийната ефективност и ефективно използване на ресурсите като цяло. 

 

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ПРСР 2018 


В зависимост от процедурата на ПРСР, по която се кандидатства финансирането на проекта има следните възможности:

Подмярка 4.1 Инвестиции в селските стопанства е 50%. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е 1 500 000 евро, от които инвестициите в земеделска техника са 500 000 евро.
Инвестиции са насочени за закупуване на земеделска техника, сгради и оборудване за животновъдството, съхранение на земеделска продукция, биологично земеделие, създаване на трайни насаждения.
 

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти

Мярка 4.2 финансира технологични процеси по преработката на земеделски продукти , строителство, и ремонт на сгради  с цел запазване, охлаждане, замразяване, сушене и пакетиране, както и за закупуване на специализиран софтуер и транспортни средства.

Досегашната дейност, работни места и наличието на решения за иновации и мерки за енергийна ефеткивност в предприятията носят допълнителни бонификации при оценяването на проектните предложения.

Максималният размер за подкрепа по мярка 4.2 за всяко предприятие за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020 е  2 милиона евро.

Мярка 6.4 Подкрепа за неземеделски дейности 

По мярка 6.4 субсидията е до 75% от общия размер или 200 000 евро.
Авансови плащания по проекта са в размер до 50% от одобрената подкрепа.

Кандидатите по мярка 6.4 на ПРСР трябва да имат седалище или клон в община от включените в списъка на селски райони. Приоритет по програмата са проекти съдаващи устойчиви работни места и добавена стойност в селските райони. 
Печат Печат