Европрограми

 

Дигитализация на МСП и внедряване на иновации по европрограмите :


1. Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020

2. Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020

3. Програма за Морско дело и рибарство 2014- 2020

4. Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020)

5. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020)

6. Оперативна програма „Околна среда” (2014-2020)

7. Норвежка програма, Министерство на икономиката 

ЕВРОПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО СЕКТОРИ:


По оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” ОПИК 2014-2020 г. могат да се разработват европейски проекти в следните сектори: индустрия, дигитализация, ИКТ и информатика, мехатроника и чисти технологии, биотехнологии, индустрии за здравословен живот, креативни и рекреативни индустрии, секторите свързани с Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - клъстери, иновативни производства и НПО.
 
В Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020 г., обект на реализация на европейски проекти са дейности от следните сектори: земеделие и агробизнес, горска промишленост, селски туризъм, публичен сектор - общини, инфраструктура (пътна инфраструктура, осветление, водни цикли), спортна и социална инфраструктура (стадиони, зали, детски площадки и други), религиозни институции (църкви и други).


европрограми
 

ЕВРОПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО БЕНЕФИЦИЕНТИ:


ОПИК - Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по Търговския закон, научни организации, браншови организации, клъстери, агенции държавни институции.

ПРСР - земеделски производители, сдружения на земеделски производители, местни инициативни групи, общини, неправителствени организации.


еврофинансиране

ЕВРОПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ - СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


1. Оценка за допустимост по европрограма
2. Анализ за съответствие с процедурата, за която се кандидатства
3. Структуриране на инвестиционните намерения на фирмата
4. Подготовка на всички необходими документи за изготвяне на проектното предложение
5. Изготвяне на бизнес план
6. Оформяне на проектното предложение за европрограмата
7. Подаване в съответния  финансиращ орган
8. Оценка на проектното предложение
9. Сключване но договор с управляващия орган на европрограмата
10. Управление на проекта и подготовка на междинни и крайни финансови отчети 
 

ЕВРОПРОГРАМИ за подобряване на производствения капацитет : 

Оперативна програма иновации и конкурентоспособност


С реализацията на проекти по приоритетна ос ”Технологично развитие и иновации” се очаква да се увеличи иновационната дейност на българските предприятия, както и да нарастне дела на предприятията, които самостоятелно се разработват, внедряват и разпространяват иновации.

Цел на приоритетна ос 2  подобряване на производствения капацитет за растеж на МСП 

Процедура Насърчаване на предприемачеството цели да допринесе за постигане на устойчивост на фирмите и подобри условията им за растеж чрез финансови инструменти като дялови инвестиции, дългови инструменти, а за стартиращите предприятия микрофинансиране и осигуряване на достъп до специализиран фонд за рисков капитал. 

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията”  цели намаляване на енергийната интензивност на икономиката. Като резултат се очаква да се повиши ефективното използване на ресурсите повишаване на енергийната ефективност на големите предприятията и МСП и за икономиката като цяло.

 


ПРСР - Програма за развитие на селските райони
В зависимост от програмата процедурата, по която се кандидатства финансирането на проекта има различни стойности:

По подмярка 4.1 „Инвестиции в селските стопанства” е 50 %. Максималният размер  на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е 1 500 000 евро, от които инвестициите в земеделска техника са 500 000 евро.
Инвестиции са насочени за закупуване на земеделска техника, сгради и оборудване за животновъдството, съхранение на земеделска продукция, биологично земеделие, създаване на трайни насаждения.
 
По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Инвестициите са насочени в процеси и технологии за производство на продукти, в изграждане, придобиване и модернизиране на сгради за производството и маркетинг, в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията, както и в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и готова продукция.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 2 000 000 евро.
 
По мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”, финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи. Максимален размер на субсидията е 200 000 евро. Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски райони. Приоритетни за финансиране са проекти, които се изпълняват на територията на Северозападна България.
Печат Печат