Изпрати запитване

Европрограми - отворени за кандидатстване през 2023

Европейски програми за безвъзмездно финансиране 2023

 
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
  • Програма за развитие на селските райони (ПРСР)
  • Технологична модернизация на МСП
  • Преход към Кръгова икономика в предприятията
 

 

 

ЕВРОПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ - СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Оценка за допустимост по европрограма
2. Анализ за съответствие с процедурата, за която се кандидатства
3. Структуриране на инвестиционните намерения на фирмата
4. Подготовка на всички необходими документи за изготвяне на проектното предложение
5. Изготвяне на бизнес план
6. Оформяне на проектното предложение за европрограмата
7. Подаване в съответния  финансиращ орган
8. Оценка на проектното предложение
9. Сключване но договор с управляващия орган на европрограмата
10. Управление на проекта и подготовка на междинни и крайни финансови отчети 

 

ЕВРОПРОГРАМИ за подобряване на производствения капацитет : 

Оперативна програма иновации и конкурентоспособност

С реализацията на проекти по приоритетна ос ”Технологично развитие и иновации” се очаква да се увеличи иновационната дейност на българските предприятия, както и да нарастне дела на предприятията, които самостоятелно се разработват, внедряват и разпространяват иновации.

Цел на приоритетна ос 2  подобряване на производствения капацитет за растеж на МСП 

Процедура Насърчаване на предприемачеството цели да допринесе за постигане на устойчивост на фирмите и подобри условията им за растеж чрез финансови инструменти като дялови инвестиции, дългови инструменти, а за стартиращите предприятия микрофинансиране и осигуряване на достъп до специализиран фонд за рисков капитал. 

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията”  цели намаляване на енергийната интензивност на икономиката. Като резултат се очаква да се повиши ефективното използване на ресурсите повишаване на енергийната ефективност на големите предприятията и МСП и за икономиката като цяло.
 

Земеделски програми 2023 ПРСР - Програма за развитие на селските райони

В зависимост от програмата процедурата, по която се кандидатства финансирането на проекта има различни стойности:

По подмярка 4.1 „Инвестиции в селските стопанства” е 50 %. Максималният размер  на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е 1 500 000 евро, от които инвестициите в земеделска техника са 500 000 евро.
Инвестиции са насочени за закупуване на земеделска техника, сгради и оборудване за животновъдството, съхранение на земеделска продукция, биологично земеделие, създаване на трайни насаждения.
 
По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Инвестициите са насочени в процеси и технологии за производство на продукти, в изграждане, придобиване и модернизиране на сгради за производството и маркетинг, в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията, както и в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и готова продукция.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 2 000 000 евро.
 
По мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”, финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи. Максимален размер на субсидията е 200 000 евро. Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски райони. Приоритетни за финансиране са проекти, които се изпълняват на територията на Северна България.

Отворени програми за кандидатстване 2023Запитване към Сибола

Изпрати