Изпрати запитване

Актуално

14.09.2016

Фермерите с напоителни съоръжения по подмярка 4.1 на ПРСР 2016-Важно!

Фермерите с напоителни съоръжения по подмярка 4.1 на ПРСР 2016-Важно!


Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопантсва  - Важна информация!


Земеделските производители по мярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 ще получат финансиране за съоръжения за напояване по мярката, ако проектите им са в съответствие с Плановете за управление на речни басейни.

Друго условие е кандидатът да има осигурен достъп до услуги за напояване и в проекта да са предвидени уреди за измерване на потреблението на вода.

Сибола има готовност да консултира земеделските производители при организацията на целия процес на проектиране и съгласуване на инвестицията в напоителни съоръжения с администрацията, като бюджетира цялата структура на проекта по мярка 4.1 на ПРСР в съответствие с изискванията за възвращаемост.

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” стартира прием ! Запитване към Сибола

Изпрати