Изпрати запитване

Актуално

25.01.2016

Културното и природно наследство на селата ще се подпомага по подмярка 7.6

Културното и природно наследство на селата ще се подпомага по подмярка 7.6

Културното и природно наследство на селата ще се подпомага по подмярка 7.6


От 9 май до 3 юни ще се приемат проекти по  подмярката за храмовете-7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ на ПРСР. 

Целта на подмярката е  повишаване качеството на живот и запазване на културната идентичност и традициите в селските райони.  По подмярката се предоставя финансова помощ за  възстановяване, реставрация, ремонт и реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.
Местните поделения на вероизповеданията, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон, могат да  кандидатстват с проекти.
 
По подмярката се подпомагат проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България. Приоритетни  по мярката са проекти, с включени инвестиции според културната и обществена значимост на обекта,  броя население, което ще се възползва от допустимите дейности.

Финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи и 75 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи.

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат, е левовата равностойност на 1 000 000 евро, а максималният размер на общите допустими разходи за един проект не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро.

 
ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ НА СИБОЛА:

ТЕЛЕФОН:
02/ 971 29 22

E-MAIL: INFO@CIBOLABG.COM

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АСЯ АНАСТАСОВА, РУМЯНА ФИЛИПОВА


Запитване към Сибола

Изпрати