Изпрати запитване

Актуално

14.02.2018

Мярка 4.2 на ПРСР стартира прием

Мярка 4.2 на ПРСР стартира прием

Стартира прием по мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 за финансиране на преработка и маркетинг  на земеделски продукти - срок за подаване на документи 3 месеца


Общият бюджет за финансиране на приетите проектни предложения по предстоящият прием за мярка 4.2 на ПРСР е в размер на 166 милиона лева.

Срокът  за подаване на проектни предложения е до 17,30 часа на 16.05.2018 г.

Финансиране по мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 отвори прием с нови приоритети

Новият прием за финансиране по мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 цели повишаване на енергийната ефективност, иновациите, производителността и конкурентоспособността,като цяло на реалните предприятия преработващи селскостопански продукти, както и на земеделските производители преработващи собствена земеделска продукция. Потвърдени са чувствителните сектори за подкрепа в преработката на земеделска продукция.

За първи път подаването на документите с проектни предложение по мярка 4.2 до ДФЗ ще се извършва изцяло по електронен път чрез уеб  базиран формуляр за кандидатстване и подаване не придружителни документи чрез Информационна система за наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). При електронното подаване на проектните предложения трябва да се използва КЕП (Квалифициран електронен подпис). Част от документите стават задължителни към момента на подаване на проектното предложение, без да могат да се подават допълнително.

Одобрените за финансиране проекти ще бъдат мониторирани от ДФЗ

Държавен Фонд Земеделие - ДФЗ ще наблюдава изпълнението на заложените в бизнес плана финансови параметри, продажби и реалните параметри на реализиранета енергийна ефективност в одобрените за финансиране проекти.
ДФЗ ще осигурява публичност за браншовите организации и обществеността за локациите, достачиците и изпълнителите по одобрените проекти.


Новите изисквания към проектните предложения по мярка 4.2 повишава отговорността към подготовка на проектни предложения с устойчиви бизнес резултати от продажби, заети работни места и реална енергийна ефективност.


 

По мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 избират Сибола за консултантска фирмаЗапитване към Сибола

Изпрати